Skip to Main Content

Lenfòm Tèt ak Kou

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Lenfòm tèt ak kou se yon kansè gangliyon lenfatik ki lokalize nan kou a. Gangliyon lenfatik fè pati sistèm imin kò a ki konbat maladi. Lenfòm tèt ak kou se youn pami kansè primè tèt ak kou ki pi popilè. Nan majorite ka, se espesyalis lenfòm ki jere trètman lenfòm. Lenfòm responds reyaji byen avèk trètman.

Kalite Lenfòm Tèt ak Kou:

  • Lenfòm Selil-B ki Laj: Sa se yon kalite lenfòm non-Hodgkin ou kansè sistèm lenfatik la. Travay selil B yo se pou anpeche enfeksyon nan kò a.

  • Lenfòm Non-HodgkinLenfòm Non-Hodgkin gen 35 sou-kalite diferan. Yo defini sou-kalite yo swivan diferans ak ki rapidite kansè sa yo devlope.

  • Lenfòm Non-Hodgkin: Gen de kalite lenfòm Hodgkin: klasik ak predominan lenfosit nodilè.

  • Lenfòm Selil-T ki Kitane: Nan kalite lenfòm non-hodgkin sa, lenfosit yo vin enfekte ak afekte po a. Souvan yo ka trete lenfòm kitane avèk preparasyon tropikal.

  • Lenfòm Selil-T: Lenfòm sa yo konte pou apwoksimatifman 15 pousan pami tout lenfòm non-Hodgkin nan Etazini.

Treatments

Gade detay konsènan dyagnostik lenfòm tèt ak kou ak trètman nan seksyon Lenfòm nou an.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report.
Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Nou gen ekspè ki travay ansanm pou trete tout aspè nan swen tèt ak kou w. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou. Ou ka resevwa nouvo trètman ki pa disponib okenn lòt kote. Aksè w genyen nan esè klinik ki koresponn avèk kansè espesyal ou a ofri w meyè chans pou jwenn meyè rezilta trètman.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Teknoloji sofistike nou an founi posibilite pou sible timè ekzakteman, amelyore rezilta yo, avèk mwens domaj potansyèl nan tisi ki an sante ki nan alantou yo. Zouti sa yo gen ladan yo RapidArc® intensity modulated radiation therapy (IMRT) ak yon eskanè Siemens 4D-CT.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.