Skip to Main Content

Sakòm Tèt ak Kou

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Jiska 20 pousan nan sakòm rive nan tèt la ak machwè (machwè). Pifò nan yo dyagnostike nan sinis yo ak kou. Devlopman sarkòm pa gen rapò ak itilizasyon alkòl, fimen, oswa papillomavirus la.

Espesyalis sarcoma nou yo travay ak chirijyen tèt ak kou yo sou ka sa yo.

Kalite Sarkoma nan tèt ak kou:

  • Osteyosakòm: Se timè ra ak ki agresif ki jeneralman fòme nan machwè enferyè a (mandibil).

  • Anjyosakòm: Kansè selil ki aliyen mi veso sangen yo ou veso lenfatik yo. Timè sa yo souvan fòme nan po tèt la ak frontenn, sou bò figi, nen, sinis, kou ak mandibil.

  • Istyositòm fibre ki enfekte: Youn nan kalite sakòm tisi nan tèt ak nan kou.

  • Fibrosakòm: Sa ka rive nan tèt la, kou, pye, bra,vant ak basen pèlvis la. Kansè koumanse grandi nan selil ki rele fibrosit. Fibrosit se selil nan tisi mou, ak tisi konektif yo.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Nou gen ekspè ki travay ansanm pou trete tout aspè nan swen tèt ak kou w. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou. Ou ka resevwa nouvo trètman ki pa disponib okenn lòt kote. Aksè w genyen nan esè klinik ki koresponn avèk kansè espesyal ou a ofri w meyè chans pou jwenn meyè rezilta trètman.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Teknoloji sofistike nou an founi posibilite pou sible timè ekzakteman, amelyore rezilta yo, avèk mwens domaj potansyèl nan tisi ki an sante ki nan alantou yo. Zouti yo gen ladan yo RapidArc® intensity modulated radiation therapy (IMRT) ak yon eskanè Siemens 4D-CT.