Skip to Main Content

Evalyasyon Risk Kansè Tete

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Nenpòt bagay ki ka ogmante chans ou genyen pou w devlope yon maladi yo rele yon faktè risk. Senpleman ke yo te yon fanm se yon faktè risk pou kansè nan tete, menm si majorite fanm ki gen faktè risk pou kansè nan tete pa janm devlope maladi a. Men, gen anpil fanm ki gen kansè nan tete ki pa gen okenn lòt faktè risk aparan.

Nou ka ede evalye risk ou genyen pou kansè nan tete epi ede w pran desizyon sou fason pou tès depistaj ak tretman.

Diagram of a woman getting a mammogram

Depistaj Kansè sove lavi

Gade si w kalifye pou yon tès depistaj kansè nan tete jodi a.

Ki moun ki se yon kandida?

Faktè ki asosye ak yon risk ogmante kansè nan tete yo enkli:

 • Laj 50 an oswa plis
 • Istwa pèsonèl oswa fanmi kansè nan tete
 • Ekspozisyon radyasyon nan pwatrin ou oswa nan figi w
 • Jenetik (patikilyèman mitasyon jèn BRCA1 ak BRCA2)
 • Tisi tete dans
 • Istwa règ (kòmanse anvan laj 12 oswa kòmanse menopoz apre laj 55)
 • Bwè de oswa plis bwason ki gen alkòl chak jou
 • Istwa gwosès (fè premye pitit ou apre laj 30 an oswa pa fè pitit ditou)
 • Vi sedantèr
 • Itilizasyon kontraseptif oral
 • Itilizasyon terapi ranplasman òmòn (HRT) alontèm
 • Pwa pran pwa ak obezite, sitou apre menopoz

Si ou gen yon istwa fanmi kansè, konsèy ka ede idantifye risk ou yo epi ofri sipò. "Drapo wouj" pou kansè éréditè posib yo enkli:

 • Yon istwa plizyè jenerasyon dyagnostik kansè nan menm bò fanmi an
 • Dyagnostik kansè nan tete anvan laj 50 an
 • Kansè nan tou de tete
 • Yon gason ki gen yon dyagnostik kansè nan tete
 • Istwa pèsonèl ak fanmi kansè nan ovè
 • Gen sèten orijin etnik

Nenpòt nan sa yo ka vle di pi gwo risk.

Kisa pou w atann

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) gen sèten direktiv pou ki moun ki ta dwe refere pou yon evalyasyon risk epi yo ta ka konsidere tès. Konpayi asirans yo jeneralman swiv direktiv sa yo pou kouvri sèvis sa yo. Konsèy pou evalyasyon risk yo pa toujou mennen nan tès la. Ou ka deside pou w pa fè tès la, oswa ou ka pa endike tès la, dapre istwa w ak kalite kansè w la.

Si w panse ou gen risk pou w devlope kansè nan tete, mande doktè w pou yon referans nan klinik jenetik kansè a, oswa rele 305-243-6006 pou mande yon randevou.

Poukisa chwazi Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Enstiti pou kansè nan tete fanmi Braman ki renome nan Sylvester. Youn nan pi bon dyagnostik kansè nan tete nan peyi a. pwogram swen ki ofri tretman ki adapte a bezwen endividyèl ou yo.

Breast Imaging Center of Excellence deziyasyon pa American College of Radyoloji. Yon dyagnostik pi presi, ki answit gide yon plan tretman ki pi efikas.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.