Skip to Main Content

Kansè Tete

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè tete se youn nan kansè ki pi popilè lakay fanm. Youn sou uit fanm nan Etazini ap dyagnostike ak kansè yon lè kanmenm nan vivan yo. Bon nouvèl la se to sivivans senk ane a plis pase 90 pousan pou kansè tete yo detekte bonè.

Kansè tete ka endividyèl menm jan ak ou.kansè Se pou sa nan Braman Family Breast Cancer Institute nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, nou ofri dyagnostik kansè tete pèsonalize , trètman, ak swen — tout gras ak sevo ki pi byen fòme yo, k ap itilize trètman ki pi sib yo.

Nou ofri tou opsyon trètman ki avanse pou moun ki gen kansè tete metastatik (kansè ki pwopaje nan lòt pati nan tete a ou kò a) avèk meyè ekspètiz nan domèn operasyon rekonstriksyon tete nan rejyon an.

Poukisa pou w Chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Enstiti Kansè Tete Ki Renome, Braman Family Breast Cancer Institute nan Sylvester. Nou ofri youn nan meyè dyagnostik pou kansè tete nan peyi a ak pwogram swen, avèk trètman ki prepare swivan bezwen endividyèl ou.

American College of Radiology nome nou Sant Imaj Tet Ekselans (Breast Imaging Center of Excellence). Ou resevwa yon dyagnostik ki pi ekzat, ki vin bay yon plan trètman ki pi efikas.

Yon ekip kansè tete pliridisiplinè. Ou resevwa swen nan men yon ekri ekspè nan tout fasèt nan kansè tete, ki ofri w yon swen konplè pou meyè chans pou reyisi.

Plis opsyon operasyon rekonstriksyon tete. Kòm etan lidè nan rekonstriksyon tete aprè operasyon nan Sid Florid, nou ede retabli konfò ak konfidans aprè nenpòt operasyon kansè tete a.

Biyopsi gangliyon lenfatik santinèl (Sentinel lymph node biopsy). Gras ak yon teknik espesyal, ekspè nou yo souvan ka pran sèlman yon gangliyon lenfatik pou yo analize, pou evite ponyèt ak lenfodèm anfle (doulè ak anflamasyon nan ponyèt la akoz akimilasyon fliyid).

Pwosedi pou evite doulè ak anflamasyon apre operasyon. Nou kreye yon teknik katografi ponyèt-ranvèse ki ede prezève drenaj lenf lan ak evite lenfodèm aprè operasyon.

Konseye jenetik ki sètifye. Ekspè nou yo disponib pou travay avèk ou ak fanmi w pou ede evite kansè tete nan jenerasyon k ap vini yo.

Sipò pou tout pati nan lavi w. Ekip sikològ nou yo, travayè sosyal, nitrisyonis, pwofesyonèl jesyon doulè, avèk lòt moun ap travay pou ou ak manb fanmi w.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.