Skip to Main Content

Kansè Tete Trip Negatif

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè tete trip negatif se yon sou-ansanb kansè diktal envazif (invasive ductal cancer, IDC) ak ki karakterize nan jan l pa gen oken reseptè estrojèn ou reseptè projesteròn ak okenn eksè pwoteyin HER2 sou sifas selil kansè yo.

Nan kalite kansè sa, timè a pa gen kalite reseptè ki pi komen yo ki pwomote kwasans selil kansè — estrojèn, projesteròn, ak HER2. Sa vle di kansè tete trip negatif la pa reponn ak terapi òmòn, tankou tamoksifèn (tamoxifen), ou terapi sible, tankou Èseptin (Herceptin).

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Enstiti Kansè Tete Ki Renome, Braman Family Breast Cancer Institute nan Sylvester. Nou ofri trètman ki bati swivan bezwen pèsonèl ou nan youn nan meyè pwogram kansè tete ak swen nan peyi a.

American College of Radiology nome nou Sant Imaj Tet Ekselans (Breast Imaging Center of Excellence). Gras ak ekselan imaj yo, ou resevwa yon dyagnostik ki pi ekzat, ki vin bay yon plan trètman ki pi efikas.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Kimoterapi

  Kimoterapi se medikaman pou konbat kansè yo ba w nan venn ou nan yon konprime. Yo ka rekòmande kimoterapi tou anvan operasyon, yo rele sa kimoterapi neyoadjivan, pou ede redui gwosè timè a ak amelyore rezilta operasyon an. Souvan, yo itilize plis pase yon medikaman an menm tan oubyen youn apre lòt pou detui diferan kalite selil kansè nan menm kansè tete a.

 • Lokal: Si w bezwen kimoterapi nan venn (enfizyon), ou ka fè l nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Esè Kliniik

  Kòm yon pasyan kansè kolorektal nan Sylvester, ou gen aksè ak plis nouvo trètman ak ki pi avanse pase nenpòt lòt kote a nan Sid Florid la. Doktè w la ap fè w konnen si gen yon esè klinik ki bon pou ou.

  Kansè tete trip negatif te difisil pou trete nan pase, men gen yon nouvo esè klinik nan Sylvester k ap chanje sa nan jan l sible vitamin D ak reseptè androjèn yo. Lè yo itilize l ansanm avèk kimoterapi, trètman sa demontre bon pwomès.

 • Timorektomi

  Nan pwosedi sa yo retire yon timè (boul) ak yon ti kantite tisi nòmal nan alantou l. Se chirijyen kansè Sylvester yo ki premye koumanse avèk teknik timorektomi onkoplastik la ak kounyeya y ap anseye lòt chirijyen atravè peyi a. Pandan yon timorektomi, chirijyen w lan retire timè a ak yon ti pati nan alantou tisi a. Doktè w la eskilte rès tisi tete ki rete pou ka bay tete w yon aparans natirèl, li fè ti touch nan lòt tete a pou l ka fè tou de sanble ak youn lòt.

 • Timorektomi avèk Rediksyon Tete

  Pou fanm ki gen gwo tete, onkolojis chirijikal la ak chirijyen plastik la ka fè yon operasyon rediksyon tete, koumanse ak tete ki gen kansè a pou yo ka asire yo rete tisi ki gen boul la ak yon maj ki pwòp — ou sekiritè — nan anlantou boul la. Chirijyen plastik la redui lòt tete a pou l ka sanble ak lòt la.

 • Mastektomi Pasyal

  Operasyon sa, yo konn rele l tou mastektomi segmantal, ladna l yo retire yon pi gwo pati nan tete a plis pase yo retire nan timorektomi.

 • Mastektomi Po ak Pou Evite Pwent Tete

  Lè sa apwopriye ak posib, nan pwosedi sa yo konsève po ak pwent tete a pou minimize sikatris ak amelyore abilite chirijyen an pou l rekonstwi tete w.

 • Mastektomi

  Yon mastektomi retire tout tete a kansè a afekte a nèt. Chirijyen an ka retire youn oubyen plis gangliyon lenfatik anba bra w pandan operasyon an, oubyen kòm yon pwosedi nan pita, pou wè si kansè pwopaje.

  Si w fè yon mastektomi ou yon timorektomi, ou ka chwazi pou w fè yon operasyon rediksyon tete nan menm tan an oubyen w ka deside pou w fè l aprè. Chirijyen w lan ka pèfòme yon timorektomi onkoplastik oubyen chirijyen kansè tete w la ak yon chirijyen plastik ka travay ansanm pou yo fè yon operasyon rekonstriktif. Gen nouvo teknik ki rann li posib pou kreye yon tete ki sanble nan fòm ak aparans ak tete natirèl ou.

 • Biyopsi Gangliyon Lenfatik Santinèl (Sentinel Lymph Node Biopsy)

  Doktè itilize ti operasyon sa pou detèmine si kansè a pwopaje depase timè primè a pou l rive touche sistèm lenfatik ou. Yon gangliyon lenfatik santinèl se premye kote selil kansè yo ka ale lè yo koumanse pwopaje. Pandan biyopsi a, doktè w la enjekte yon koloran espesyal (trasè) pou lokalize gnagliyon yo ak retire yo pou ka chache selil kansè. Si yo pa gen kansè, sa vle di li pa sanble kansè pwopaje epi li pa nesesè pou retire plis gangliyon lenfatik.

  Sylvester ofri yon nouvo trètman ki anpeche retire plis gangliyon lenfatik, menm si yo sispèk santinèl yo. Anvan operasyon, yon seyans eskanè iltrason anba bra a ka endike ki gangliyon lenfatik ki enplike (y ap parèt pi gwo ou anfle). Lè yo itilize kimoterapi anvan operasyon (kimoterapi neyoadjivan), li ka konvèti yon gangliyon lenfatik pozitif an negatif lè yo biyopsize l, sa vle di yo pa bezwen retire plis gangliyon lenfatik.

 • Transfè Gangliyon Lenfatik Venn ak Grèf Lenfatik

  Yo te devlope biyopsi gangliyon lenfatik santinèl pou redui bezwen pou retire pi fò gangliyon lenfatik anba bra a, evite pwoblèm enfim lenfodèm nan, ki lakoz anflamasyon bra ki bay anpil doulè akoz yon akimilasyon fliyid ki pa ka filtre nan sistèm lenfatik la. Sepandan, menm si yo bezwen retire plis gangliyon lenfatik, chirijyen nan Sylvester yo devlope yon teknik katografi (mapping) bra ranvèse avèk yon koloran espesyal pou mete anfaz sou drenaj nan bra a, pou chanèl lenfatik yo ka re-enplimante pou prezève drenaj lenfatik avè anpeche lenfodèm.

 • Terapi Radyasyon

  Onkolojis radyasyon Sylvester yo itilize rteknoloji ki pi avanse a pou livre radyasyon deyò ak anndan timè tete yo.

  Terapi radyasyon tete pasyal reyone sèlman nan zòn timè a pandan yon ti peryòd tan enpòtan sou yon dòz ki pi elve. Pou ti timè ki pa afekte gangliyon lenfatik yo, sa pèmèt pasyan ki kalifye resevwa yon trètman akselere — twa semèn, kontrèman ak terapi radyasyon tout tete a ki planifye pou sis semèn.

 • Radyasyon Reyon Ekstèn

  Majorite terapi radyasyon pou tete se eksteryèman yo bay yo. Gen kèk teknik avanse ki pèmèt pou radyasyon an dirije nan timè w la avèk yon pi gran presizyon, avèk yon demi jiska yon uityèm tan ansyen trètman an epi mwens domaj nan tisi ki an sante ki nan alantou a.

 • Terapi Radyasyon Entèn

  Yo rele l kiriterapi (brachytherapy), kalite radyasyon sa yo itilize pou ti timè primè, avèk pwòp ak ki an sante ki antoure yo epi san evidans kansè nan gangliyon lenfatik yo. Kiriterapi enplike enplantasyon yon aplikatè radyasyon pandan yon ti tan kote timè a ye a ak livre dòz radyasyon lokalman, sou kèk entèval tan. Li pèmèt yon onkolojis radyasyon kenbe dòz radyasyon a lwen ògan sansib yo.


Tès

 • Mamografi

  Mamografi se fason ki pi rapid ak pi efikas pou detekte yon kwasans abnòmal nan tete w. Avèk tomosentèz, oubyen mamografi 3-D, teknolojis radyoloji ka jwenn imaj tete sou plizyè ang, amelyore presizyon yon lekti evalyasyon ak redui bezwen potansyèl pou fè seyans eskanè plizyè fwa.

 • Iltrason Tete ak MRI

  Doktè w la ka fè demand yon ekzamen imaj nonenvazif, tankou yon iltrason tete ou MRI tete, si w gen tete pwès ak ou gen yon risk kansè tete ki elve — espesyalman pou moun ki gen yon 20 pousan oubyen risk vi ki pi elve pou gen kansè tete.

 • Diktoskopi

  Plis pase 80 pousan kwasans kansè tete soti nan kanal lèt. Si sentòm ou yo gen ladan yo yon dechaj likid ki gen ti takte san ki soti nan pwen tete yo, chirijyen w yo ap itilize yon diktoskopi pou jwenn lezyon pou pran echantiyon ak retire l. Li itilize yon skop fib optik mwens pase yon milimèt pwofondè ki anndan kanal lèt la nan pwent tete a pou voye imaj nan yon monitè òdinatè.

 • Tès Reseptè Estrojèn ak Projesteròn

  Tès sa chache reseptè estrojèn ak pwojesteròn (òmòn) nan tisi kansè w la. Si selil kansè tete w yo gen reseptè estrojèn ak projesteròn, kansè a ka grandi pi rapid. Tès la di demontre doktè w la si trètman pou bloke estrojèm ak projesteròn nan ap efikas.

 • Tès Reseptè Faktè Kwasans Epidèmal Moun Tip 2 (Human Epidermal Growth Factor Type 2, HER2/neu)

  Tès sa mezire konbyen jèn kansè tete HER2/neu ki genyen avèk konbyen pwoteyin HER2/neu ki fèt sou echantiyon tisi tete. Si gen plis jèn HER2/neu ou pi wo nivo pwoteyin HER2/neu pase nòmal, kansè a ka grandi ou pwopaje pi rapidman.

 • Tès Miltijèn

  Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, profil jenomik pèmèt patolojis (ekspè selilè) idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w la. Nou ka kreye yon pwofil timè pou ou. Pwofil sa ede detèmine ki kalite trètman k ap pi efikas ak konbyen tan ou bezwen trètman an.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.