Skip to Main Content

Kansè Tete Metastatik Peryodik

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè tete peryodik se yon kansè ki retounen nan menm tete a ou lòt tete a oubyen mi pwatrin nan apre yon peryòd tan lè yo te detekte l la.

Kansè tete metastatik se yon kansè tete ki pwopaje nan lòt pati nan kò w. Selil kansè soti nan timè orijinal la nan tete w ak pwopaje nan lòt pati nan kò w gras ak vwayaj yo efektye atravè sikilasyon sangen w ou sistèm lenfatik ou. Se selil ki soti nan kansè tete ki fòme nouvo kansè a. Kidonk, menm si kansè tete a pwopaje nan yon zo, li konpoze avèk selil kansè tete, se pa selil zo.

Yo konsidere ni peryodik ni metastatik kòm kansè ki nan faz avanse; yo konnen kansè tete metastatik tou kòm etap/faz IV. Gen nouvo opsyon pou trètman kanse tete peryodik ak metastatik ki ka pa t disponib pandan kansè inisyal la.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Enstiti Kansè Tete Ki Renome, Braman Family Breast Cancer Institute nan Sylvester. Nou ofri youn nan meyè dyagnostik pou kansè tete nan peyi a ak pwogram swen, avèk trètman ki prepare swivan bezwen endividyèl ou.

American College of Radiology nome nou Sant Imaj Tet Ekselans (Breast Imaging Center of Excellence). Gras ak ekselan imaj yo, ou resevwa yon dyagnostik ki pi ekzat, ki vin bay yon plan trètman ki pi efikas.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 

Aprè w fin detèmine anplè ak kote kansè w la ye, ekip onkoloji w la ap diskite opsyon yo avèk ou pou operasyon, radyasyon, kimoterapi ak lòt opsyon teknolojik avanse ki disponib nan esè klinik. Sant Sylvester Comprehensive Cancer Center gen majorite esè klinik pou kansè tete nan Sid Florid.


Tès

 • Mamografi

  Mamografi se fason ki pi rapid ak pi efikas pou detekte yon kwasans abnòmal nan tete w. Avèk tomosentèz, oubyen mamografi 3-D, teknolojis radyoloji ka jwenn imaj tete sou plizyè ang, amelyore presizyon yon lekti evalyasyon ak redui bezwen potansyèl pou fè seyans eskanè plizyè fwa.

 • Iltrason Tete ak MRI

  Doktè w la ka fè demand yon ekzamen imaj nonenvazif, tankou yon iltrason tete ou MRI tete, si w gen tete pwès ak ou gen yon risk kansè tete ki elve — espesyalman pou moun ki gen yon 20 pousan oubyen risk vi ki pi elve pou gen kansè tete.

 • Diktoskopi

  Plis pase 80 pousan kwasans kansè tete soti nan kanal lèt. Si sentòm ou yo gen ladan yo yon dechaj likid ki gen ti takte san ki soti nan pwen tete yo, chirijyen w yo ap itilize yon diktoskopi pou jwenn lezyon pou pran echantiyon ak retire l. Li itilize yon skop fib optik mwens pase yon milimèt pwofondè ki anndan kanal lèt la nan pwent tete a pou voye imaj nan yon monitè òdinatè.

 • Biyopsi

  Yon biyopsi se yon ti echantiyon tisi tete yo sispèk la epi yo reti ak teste l. Yo ka pèfòme biyopsi nan plizyè fason, depann de sikonstans lan: aspirasyon ak pwent egwi (biyopsi envazif minimal). biyopsi santral apati imaj gide, aspirasyon kis, ditoskopi (kanal lèt) ak biyopsi chirijikal (biyopsi eksizyonèl ou ensizyonèl). Depi yo fin retire yon ti echantiyon tisi tete, doktè w la ka fè tès miltijèn ou òmòn pou aprann plis sou kansè espesifik ou a.

 • Tès Reseptè Estrojèn ak Projesteròn

  Tès sa chache reseptè estrojèn ak pwojesteròn (òmòn) nan tisi kansè w la. Si selil kansè tete w yo gen reseptè estrojèn ak projesteròn, kansè a ka grandi pi rapid. Tès la di demontre doktè w la si trètman pou bloke estrojèm ak projesteròn nan ap efikas.

 • Tès Reseptè Faktè Kwasans Epidèmal Moun Tip 2 (Human Epidermal Growth Factor Type 2, HER2/neu)

  Tès sa mezire konbyen jèn kansè tete HER2/neu ki genyen avèk konbyen pwoteyin HER2/neu ki fèt sou echantiyon tisi tete. Si gen plis jèn HER2/neu ou pi wo nivo pwoteyin HER2/neu pase nòmal, kansè a ka grandi ou pwopaje pi rapidman.

 • Tès Miltijèn

  Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, profil jenomik pèmèt patolojis (ekspè selilè) idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w la. Nou ka kreye yon pwofil timè pou ou. Pwofil sa ede detèmine ki kalite trètman k ap pi efikas ak konbyen tan ou bezwen trètman an.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.