Skip to Main Content

Timè Filod Tete a

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Timè filod tete a ra epi anpil fwa yo pa gen kansè. Yo pa souvan pwopaje deyò tete a, men yo grandi rapidman.

Jeneralman, ou santi timè sa yo tankou boul ki pa bay doulè, men pafwa yo ka fè mal. Li difisil pou detèmine si yo bay kansè ou pa danje atravè tès imaj ou menm yon biyopsi egwi. Kidonk, nan majorite ka, doktè w la ap fè yon operasyon pou retire tout timè a ak yon ti kal nan tisi ki nan alantou yo pou detèmine si l gen kansè.

Chirijyen nou yo gen eksperyans nan operasyon pou konsève tete, ki retire tisi ki gen kansè ak kite yon maksimòm kantite tisi tete ki an sante entak, gen ladan l timorektomi, mastektomi pasyal, ak mastektomi po ak ki evite pwent tete.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Enstiti Kansè Tete Ki Renome, Braman Family Breast Cancer Institute nan Sylvester. Nou ofri youn nan meyè dyagnostik pou kansè tete nan peyi a ak pwogram swen, avèk trètman ki prepare swivan bezwen endividyèl ou.

American College of Radiology nome nou Sant Imaj Tet Ekselans (Breast Imaging Center of Excellence). Gras ak ekselan imaj yo, ou resevwa yon dyagnostik ki pi ekzat, ki vin bay yon plan trètman ki pi efikas.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Timorektomi

  Nan pwosedi sa yo retire yon timè (boul) ak yon ti kantite tisi nòmal nan alantou l. Se chirijyen kansè Sylvester yo ki premye koumanse avèk teknik timorektomi onkoplastik la ak kounyeya y ap anseye lòt chirijyen atravè peyi a. Pandan yon timorektomi, chirijyen w lan retire timè a ak yon ti pati nan alantou tisi a. Doktè w la eskilte rès tisi tete ki rete pou ka bay tete w yon aparans natirèl, li fè ti touch nan lòt tete a pou l ka fè tou de sanble ak youn lòt.

 • Timorektomi avèk Rediksyon Tete

  Pou fanm ki gen gwo tete, onkolojis chirijikal la ak chirijyen plastik la ka fè yon operasyon rediksyon tete, koumanse ak tete ki gen kansè a pou yo ka asire yo rete tisi ki gen boul la ak yon maj ki pwòp — ou sekiritè — nan anlantou boul la. Chirijyen plastik la redui lòt tete a pou l ka sanble ak lòt la.

 • Mastektomi Pasyal

  Operasyon sa, yo konn rele l tou mastektomi segmantal, ladna l yo retire yon pi gwo pati nan tete a plis pase yo retire nan timorektomi.

 • Mastektomi Po ak Pou Evite Pwent Tete

  Lè sa apwopriye ak posib, nan pwosedi sa yo konsève po ak pwent tete a pou minimize sikatris ak amelyore abilite chirijyen an pou l rekonstwi tete w.

 • Mastektomi

  Yon mastektomi retire tout tete a kansè a afekte a. Chirijyen an ka retire youn oubyen plis gangliyon lenfatik anba bra w pandan operasyon an, oubyen kòm yon pwosedi nan pita, pou wè si kansè pwopaje.

  Si w fè yon mastektomi ou yon timorektomi, ou ka chwazi pou w fè yon operasyon rediksyon tete nan menm tan an oubyen w ka deside pou w fè l aprè. Chirijyen w lan ka pèfòme yon timorektomi onkoplastik oubyen chirijyen kansè tete w la ak yon chirijyen plastik ka travay ansanm pou yo fè yon operasyon rekonstriktif. Gen nouvo teknik ki rann li posib pou kreye yon tete ki sanble nan fòm ak aparans ak tete natirèl ou.

 • Biyopsi gangliyon lenfatik santinèl (Sentinel lymph node biopsy)

  Doktè itilize ti operasyon sa pou detèmine si kansè a pwopaje depase timè primè a pou l rive touche sistèm lenfatik ou. Yon gangliyon lenfatik santinèl se premye kote selil kansè yo ka ale lè yo koumanse pwopaje. Pandan biyopsi a, doktè w la enjekte yon koloran espesyal (trasè) pou lokalize gnagliyon yo ak retire yo pou ka chache selil kansè. Si yo pa gen kansè, sa vle di li pa sanble kansè pwopaje epi li pa nesesè pou retire plis gangliyon lenfatik.

  Sylvester ofri yon nouvo trètman ki anpeche retire plis gangliyon lenfatik, menm si yo sispèk santinèl yo. Anvan operasyon, yon seyans eskanè iltrason anba bra a ka endike ki gangliyon lenfatik ki enplike (y ap parèt pi gwo ou anfle). Lè yo itilize kimoterapi anvan operasyon (kimoterapi neyoadjivan), li ka konvèti yon gangliyon lenfatik pozitif an negatif lè yo biyopsize l, sa vle di yo pa bezwen retire plis gangliyon lenfatik.

 • Transfè Gangliyon Lenfatik Venn ak Grèf Lenfatik

  Si w te fè lenfodèm nan yon operasyon anvan sa, chirijyen ekspè Sylvester yo ka enpoze ou founi soulajman nan kondisyon enfim sa ki rive lè gangliyon lenfatik anba bra a ki gen kansè dwe soti pandan yon operasyon, sa ki deranje sikilasyon nòmal fliyid lenfatik yo pou soti nan ponyèt la. Pyiske yo pa gen okenn kote pou ale, fliyid yo retounen nan tisi manm nan,sa ki lakoz anflamasyon ki bay anpil doulè. Nan transfè gangliyon lenfatik vaskilarize, gangliyon lenfatik yo ak stòk san yo transfere nan rejyon kote gangliyon lenfatik yo koupe a pou retabli drenaj nòmal yo.

 • Terapi Radyasyon

  Si w gen yon timè filod ki gen kansè ki poko pwopaje deyò tete w, doktè w la ka mete terapi radyasyon kòm pati nan trètman w la pou detui selil kansè ki rete aprè yo fin retire timè a.

 • Kimoterapi

  Kimoterapi se medikaman pou konbat kansè yo ba w nan venn ou nan yon konprime. Yo ka rekòmande kimoterapi tou anvan operasyon, yo rele sa kimoterapi neyoadjivan, pou ede redui gwosè timè a ak amelyore rezilta operasyon an. Souvan, yo itilize plis pase yon medikaman an menm tan oubyen youn apre lòt pou detui diferan kalite selil kansè nan menm kansè tete a.

 • Follow-Up Care After Phyllodes Treatment

  Timè sa yo pafwa ka retounen nan tete a menm; si w te fè yon mastektomi, yo ka devlope nan po a ak tisi ki pa anba tete a. Majorite rekirans rive sou youn ak de ane aprè operasyon. Timè filod ki gen kansè ka retounen pi rapid pase timè filod ki pa danje.

  Pou ka asire l nenpòt timè ki retounen an gentan kapte nan faz primè. doktè w la prepare yon plan swivi ki genyen:

  • Ekzamen tete klinik nan espas kat ak sis mwa
  • Mamografi, iltrason, ak posibman MRI si mwa aprè trètman, ak sou yon baz regilye.
  • CT-scan pwatrin ou ak vant ou pou de ak senk ane si timè filod ou a te gen kansè ak ou te riske gen rekirans.

Tès

 • Mamografi

  Mamografi se fason ki pi rapid ak pi efikas pou detekte yon kwasans abnòmal nan tete w. Avèk tomosentèz, oubyen mamografi 3-D, teknolojis radyoloji ka jwenn imaj tete sou plizyè ang, amelyore presizyon yon lekti evalyasyon ak redui bezwen potansyèl pou fè seyans eskanè plizyè fwa.

 • Iltrason Tete ak MRI

  Doktè w la ka fè demand yon ekzamen imaj nonenvazif, tankou yon iltrason tete ou MRI tete, si w gen tete pwès ak ou gen yon risk kansè tete ki elve — espesyalman pou moun ki gen yon 20 pousan oubyen risk vi ki pi elve pou gen kansè tete.

 • Diktoskopi

  Plis pase 80 pousan kwasans kansè tete soti nan kanal lèt. Si sentòm ou yo gen ladan yo yon dechaj likid ki gen ti takte san ki soti nan pwen tete yo, chirijyen w yo ap itilize yon diktoskopi pou jwenn lezyon pou pran echantiyon ak retire l. Li itilize yon skop fib optik mwens pase yon milimèt pwofondè ki anndan kanal lèt la nan pwent tete a pou voye imaj nan yon monitè òdinatè.

 • Tès Reseptè Estrojèn ak Projesteròn

  Tès sa chache reseptè estrojèn ak pwojesteròn (òmòn) nan tisi kansè w la. Si selil kansè tete w yo gen reseptè estrojèn ak projesteròn, kansè a ka grandi pi rapid. Tès la di demontre doktè w la si trètman pou bloke estrojèm ak projesteròn nan ap efikas.

 • Tès Reseptè Faktè Kwasans Epidèmal Moun Tip 2 (Human Epidermal Growth Factor Type 2, HER2/neu)

  Tès sa mezire konbyen jèn kansè tete HER2/neu ki genyen avèk konbyen pwoteyin HER2/neu ki fèt sou echantiyon tisi tete. Si gen plis jèn HER2/neu ou pi wo nivo pwoteyin HER2/neu pase nòmal, kansè a ka grandi ou pwopaje pi rapidman.

 • Tès Miltijèn

  Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, profil jenomik pèmèt patolojis (ekspè selilè) idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w la. Nou ka kreye yon pwofil timè pou ou. Pwofil sa ede detèmine ki kalite trètman k ap pi efikas ak konbyen tan ou bezwen trètman an.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.