Skip to Main Content

Kansè Tiroyid Diferansye (Differentiated Thyroid Cancers, DTC)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Plan Asirans

Gade yon lis plan asirans yo aksepte nan sistèm sante Inivèsite Miami.

Kansè Tiroyid Diferansye gen landan l kansè folikilè ak kansè tiroyid papilè. Sa yo gen yon to gerizon ki wo ak ka trete nan youn sèl terapi ou plizyè terapi.

Nou itilize zouti dyagnostik ki pi resan yo, rechèch iltramodèn ak konesans kansè tiroyid avanse pou ede w jwenn sante ideyal. Ekspè nou yo espesyalize nan kalite kansè w la ekzakteman. Sa pèmèt nou ofri w yon dyagnostik ki ekzat — souvan nan nivo jenetik la pou nou ka idantifye meyè trètman an.

Tès

Iltrason
Iltrason ka ede doktè w la detèmine si yon nod tiroyid solid ou plen ak fliyid. Yo ka itilize l tou pou verifye kantite ak gwosè nodil tiroyid yo ak pou idantifye gangliyon lenfatik ki elaji yo. Iltrason itilize ond son ki gen anpil enèji, ki rebondi sou tisi entèn yo oubyen ògàn yo pou fòme yon imaj (sonogram).

CT Scan (Computed Tomography)
Yon CT-Scan, yo rele l tou yon CAT scan, pran yon seri foto detaye anndan kò w, yo pran sou pizyè ang. Yo itilize l pou detèmine anplè kansè a ak plan trètman.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRI konbine yon leman, radyo-ond ak yon òdinatè pou kreye yon seri foto detaye anndan kò w. Menm jan ak pou CT-scan, MRI ka ede detèmine anplè kansè a ak plan trètman.

Biyopsi
Yon biyopsi se yon echantiyon tisi yo ekzamine pou chache selil kansè. Si yo jwenn kansè, yo ka fè yon fè yon analiz mitasyon jenetik pou timè pou chache molekil timè espesifikman nan timè a. Sa ede nou kreye rekòmandasyon trètman ki pi ekzat la.

Tès San òmòn ki estimile Tiroyid (Thyroid-stimulating Hormone, TSH)
Tès sa mezire nivo òmòn ki estimile tiroyid ak verifye aktivite jeneral glann tiroyid ou. Li ka ede detèmine tou si w ap benefisye nan terapi ranplasman òmòn tiroyid aprè operasyon.

Tès San T3 ak T4 (Òmòn Tiroyid)
Tès sa mezire nivo òmon T3 ak T4, òmòn prensipal glann tiroyid ou pwodui. Nivo a bay doktè w enfòmasyon sou fonksyon glann tiroyid ou.

Tès Tiroglobilin (Thyroglobulin Test)
Tiroglobilin se yon pwoteyin glann tiroyid ou pwodui. Nou itilize tès sa apre operasyon pou detèmine kijan kò w reyaji. Trètman dwe debouche sou yon ba nivo tiroglobilin nan san an. Si nivo yo wo, ou ka bezwen plis trètman.

Tès kalsitonim (Calcitonin)
Kalsitonin se yon òmòn ki ede kontwole kijan kò w itilize kalsyòm. Li fabrike gras ak selil C ki nan tiroyid ou, ki ka devlope an kansè tiroyid nan mwèl (medullary thyroid cancer). Yo itilize tès sa pou dyagnostike kalite kansè sa oubyen posibilite pou l ta retounen aprè trètman.

Tès Antijèn Kasinoanbriyonè (Carcinoembryonic Antigen, CEA)
Moun ki gen kansè tiroyid nan mwèl souvan gen nivo san wo avèk pwoteyin sa. Yo ka itilize tès sa aprè trètman pou siveye efè l.

Trètman

Lobektomi
Kalite operasyon sa retire sèlman bò nan tiroyid ou a kansè afekte a. Chirijyen w lan ka retire gangliyon lenfatik nan pati a pou wè si yo gen kansè. Yo ka itilize pwosedi sa pou kansè tiroyid diferansye ki piti oubyen sa pa montre y ap pwopaje depase glann tiroyid la. Yo retire lob ki gen kansè a, jeneralman ansanm ak ism nan (pati ki konekte tou de lob yo).

Tiroyidektomi Prèske-Total (Near-Total Thyroidectomy)
Operasyon sa retire pi fò tiroyid la, li kite yon sèl ti kal entak.

Tiroyidektomi Total
Operasyon sa retire tout tiroyid la. Apre yo fin retire glann tiroyid la, majorite moun resevwa yòd radyoaktif pou ka detui nenpòt rès selil kansè ki rete a. Anplis, w ap bezwen pran òmòn tiroyid sentetik pou ranplase òmòn glann tiroyid ou sekrete yo.

Diseksyon Gangliyon Lenfatik
Chirijyen w lan ap retire nenpòt gangliyon lenfatik nan kou w ki gen selil kansè. Retire gangliyon lenfatik espesyalman enpòtan pou trètman kansè tiroyid nan and kansè anaplastik.

Prezèvasyon Vwa ak Nèf Vokal
Thyroid cancer and its treatment can affect your voice box, airway and vocal cord nerves. Sylvester head and neck surgical oncologists have expertise in voice and vocal nerve preservation for people with thyroid cancer.

Trètman Yòd Radyoaktif
Ou resevwa trètman yòd radyoaktif sou fòm yon konprime oubyen yon likid ou bwè. Se selil tiroyid ou ak selil kansè tiroyid yo jeneralman ki absòbe yòd radyoaktif la, kidonk gen yon risk minim pou domaje lòt selil ki nan kò w. Yo ka itilize trètman sa aprè tiroyidektomi pou kansè tiroyid diferansye pou detui pati kansè tiroyid yo pa t retire pandan operasyon an. Yo pa itilize l pou trete kansè tiroyid nan mwèl ak anaplastik. Yo ka itilize l tou pou trete kansè ki retounen aprè trètman oubyen ki pwopaje nan lòt pati nan kò a.

Pwotokòl trètman sa gen landa li:
  • Swiv yon rejim alimantè ki pa gen anpil yòd ladan l anvan ak apre trètman. Lè w swiv yon rejim alimantè ki pa gen anpil yòd ladan l pou anviwon sis semèn, nou ka asire n lè n eskane kò a l ap sèlman montre aktivite yòd yo ki nan trètman an men se pa sa yo ki nan manje ki rich ak yòd ou manje yo.
  • De enjeksyon entramiskilè òmòn ki estimile tiroyid (thyroid-stimulating hormone, TSH) ki rekonbinan pou prepare kò w pou trètman an.

Pandan terapi radyoaktif la, ou dwe pran prekosyon espesyal pandan anviwon yon semenn apre trètman an pou pwoteje sante lòt moun. N ap mande w pou mete w an karantèn radyoaktif, ki ka se yon jou ou plis nan lopital la epi yon semèn lakay ou. Anplis, ou bezwen evite kontak kole ak lòt moun (patikilyèlman timoun ak fanm ansent) ak evite pataje kabann, prepare manje ou itilize espas twalèt jiskake radyasyon an soti nan kò w.

IMRT (Intensity modulated radiation therapy) / terapi radyasyon entansite modile
Fòm avanse terapi radyasyon ekstèn sa pèmèt espesyalis radyasyon bay dòz radyasyon yo fòm ak konfòme yo nan fòm ekzat timè w la genyen. Li ideyal pou timè tiroyid ki gen fòm ki pa regilye yo. Espesyalis radyasyon yo ka kontwole kantite radyasyon ki nan chak reyon ki sible timè a. Kontwòl ekzat ak fleksibilite IMRT a minimize kantite radyasyon ki ale nan tisi ki an sante ki tou pre a. IMRT ka yon opsyon si w pa ka fè operasyon epi si kansè w la kontinye grandi aprè trètman yòd radyoaktif la. Yo itilize l tou pou ralanti kwasans kansè ki pwopaje jouk nan zo yo.

Kimoterapi
Terapi medikal sistemik yo rele kimoterapi a, yo raman itilize l nan DTC. Lè sa nesesè, li travay gras ak jan l entèfere ak abilite selil kansè gen pou yo grandi ou repwodui. Yo ka ba w medikaman sa yo sou fòm yon konprime oubyen nan venn (ak yon egwi).

Terapi òmòn
Si yo rekòmande sa, lè w pran konprime òmòn tiroyid chak jou sa ka ranpli de fonksyon:

  • Kenbe metabolism nòmal kò w lè w ranplase òmòn tiroyid ki manke yo
  • Enpoze selil kansè yo grandi jan l desann nivo òmòn ki estimile tiroyid yo (thyroid-stimulating hormone, TSH).

Terapi Sible (Targeted Therapy)
Terapi sible se medikaman ki kanpe abilite yon selil kansè pou l grandi ak pwopaje. Metòd sa sible sèlman selil kansè yo, olye tout selil k ap grandi rapid yo (tankou jan kimoterapi fè l sa). DTC pa reponn avèk trètman regilye yo petèt terapi sible ka trete l. Ou jeneralman pran terapi sible lakay ou yon fwa pa jou. Gen aktyèlman de medikaman sib FDA apwouve pou trètman DTC.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Sèl sant nan Sid Florid avèk yon sant tès andokrin espesyalize. Ou resevwa pi bon presizyon nan dyagnostik ou a, ki fè jwenn trètman ki pi ekzat al meyè rezilta. Sant lan lokalize nan Miller School of Medicine nan Inivèsite Miami, sant lan gen enfimyè espesyalize ak asistan teknik ki pèfòme tès òmòn ki konplike.

Zouti onkoloji radyasyon Avanse. Sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la Fasilite aksè. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.