Skip to Main Content

Lesemi

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Lesemi se kansè selil san. Selil ki k ap mache kòrèkteman koumanse fòse selil san ki nan mwèl zo yo soti. Lesemi jeneralman devlope nan granmoun ki gen pase 55 ane, men li se kansè danfans ki pi popilè. Chak jou nan Etazini, yo dyagnostike 148 moun ki gen lesemi. Plis pase 327.520 ameriken ap viv avèk lesemi.

Gen plizyè kalite lesemi:

 • Lesemi lenfoblastik Egi (Acute lymphoblastic leukemia, ALL): Se yon kalite lesemi ki agresif. Li devlope lè w gen twòp lenfoblas (selil globil blan prekòs) nan san an ak mwèl zo a.
 • Myeloyid Egi ou Lesemi myeloblastik (Acute myeloid or myeloblastic leukemia, AML): Se yon maladi agresif, ki grandi rapid, AML diferan TOUT bagay nan sans yo jwenn twòp myeloblas nan mwèl zo a ak san.
 • Lesemi lenfositik Kwonik (Chronic lymphocytic leukemia, CLL): Sa devlope pi lan pase AML ak ALL. Nan etap ki pi ta nan maladi a, li ka pwodui selil kansè nan gangliyon lenfatik yo, ki rele lenfòm lenfositik piti. Akoz sa, si w gen CLL, se yon espesyalis lenfòm ki jere w.
 • Lesemi myeloid kwonik (Chronic myeloid leukemia, CML): Maladi sa k ap pwogrese lantman pwodui twòp myelosit nan mwèl zo a. Kwomozòm Filadèlfya a, yon mitasyon jenetik, souvan reponsab. Mitasyon sa pa pase soti nan paran ale nan timoun.
 • Lesemi myelomonositik kwonik (Chronic myelomonocytic leukemia, CMML): Yo konsidere dyagnostik sa kòm yon kalite sendròm myelodisplastik ki afekte jeneralman granmoun ki pi gran. Pasyan CMML gen plis monosit (selil globil blan laj) nan san yo pase sa ki an sante. Anpil pasyan gen larat ki anlaji. Larat la se yon ògàn anba kaj toraksik l ak anlè vant lan. Li travay kòm yon kalite filtè pou san an ak sistèm imin nan. Anviwon 15 ak 30 pousan nan pasyan CMML kontinye devlope lesemi myeloyid egi.
 • Lesemi selil ki gen Cheve (Hairy cell leukemia, HCL): Kansè sa devlope lantman ak ka rive si mwèl zo w fabrike twòp selil B (lenfosit). Lenfosit konbat enfeksyon. Eksè selil B a parèt gen plim lè w gade l anba yon mikwoskòp. Si yo dyagnostike w ak HLL, se yon espesyalis lenfòm ki jere swen w lan.
 • Lesemi lenfositik granilè laj (Large granular lymphocytic leukemia, LGL): Fòm ra lesemi sa, se yon espesyal lenfòm ki jere sa tou, kwonik ak devlope dousman.
 • Sendròm Myelodisplastik (Myelodysplastic syndrome, MDS): Nan MDS, kèl nan selil nan mwèl zo a andomaje ak gen pwoblèm pou fabrike nouvo selil. Nan sa ki fèt yo, anpil nan selil san selil mwèl zo andomaje fòme defektif, kite pasyan an avèk kontaj san ki ba paske pa gen ase selil san nòmal. Nan anviwon yon tyè nan pasyan yo, MDS ka pwogrese tounen lesemi myeloyid egi.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Ekip ematoloji nou an trete avèk siksè plis pasyan lesemi pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Plis eksperyans nan kansè w la menm ofri w meyè rezilta potansyèl.

Plis esè klinik kansè pase nenpòt lòt lopital nan Sid Florid la. Si l nesesè pou kansè w la ak nan etap li ye a, esè klinik nou yo founi w nouvo fason pou trete ak pou potansyèlman geri kansè w la.

Echantiyon mwèl zo ki kontwole ak konsistan pou dyagnostik ak siveyans trètman. N ap byen fè l depi premye fwa a. Avèk aparèy echantiyonaj mwèl zo OnControl manyèl nou an, youn nan onkolojis nou yo devlope, nou ka pran echantiyon mwèl zo nan mwens pase senk minit avèk mwens doulè pou ou. Kòm rezilta, ou resevwa yon dyagnostik ki pi ekzat.

Ekip swen pliridisiplinè ki gen ekspètiz yo rekonèt nasyonalman. Moun ki konpoze ekip swen w lan se ekspè nan chak grenn aspè nan maladi w la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Komiterapi (Terapi Medikal)

  Sa se fason presipal pou trete lesemi. Trètman sa itilize medikaman pou tiye selil kansè yo, nan objektif pou elimine kansè. Yo ka enjekte medikaman kimoterapi nan likid serebrospinal ou (rebrospinal fluid, CSF). Yo rele sa kimoterapi entratekal, ou pwofilaksi sistèm nève santral. Li ede anpeche kansè devlope. Li ka atenn selil kansè ki nan alantou sèvo a ak sistèm nève a.

  Nou ofri kimoterapi nan venn (enfizyon) nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal prensipal Sylvester a nan Miami. Se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.

 • Terapi Sible

  Trètman sa yo bati pou atake chanjman molekilè ki fè selil kansè yo grandi ak pwopaje. Yo sible pwoteyin anòmal, tankou sa kwomozom Filadèlfya a lakoz la, ak ka ede trete TOUT ki gen kwomozom sa. Yo gen potansyèl tou pou yo plis efikas ak gen mwens efè segondè pase kimoterapi. Ou pran medikaman sa yo chak jou sou fòm konprime.

 • Iminoterapi

  Yo rele l tou terapi biyolojik, kalite terapi sa yo ki disponib nan esè klinik yo fè kansè a plis vizib pou sistèm imin nan. Onkolojis Sylvester w la ap konseye w si yon esè klinik ou iminoterapi ap apwopriye pou lesemi w lan.

  • Terapi Blokaj Pwendkontwòl (checkpoint): Trètman kansè ki baze nan imin sa pran avantaj selil T imin yo. Selil T imin yo prezan nan anpil timè men selil kansè yo bloke yo. Sistèm pwendkontwòl la anpeche selil imin yo atake selil kansè yo. Medikaman blokaj pwendkontwòl yo dezaktive mekanism sekirite, ki pèmèt selil T yo itilize kapasite destriktif yo sou timè yo.

  • Transfè selil adoptif (Adoptive cell transfer, ACT): Yo konpare terapi sa avèk administre yon medikaman vivan. ACT itilize selil imin yo rele selil T yo kolekte nan san w. Yo konpoze selil T yo jenetikman pou rekonèt yon pwoteyin espesifik (antijèn) sou selil timè yo. Yo grandi plizyè milya selil T nan laboratwa epi fouye yo nan ou. Selil T yo miltipliye nan kò w, yo rekonèt ak tiye selil kansè yo.

 • Stem Cell Transplant with High-Dose Chemotherapy

  Si dòz kimoterapi abityèl la pa konbat kansè w la, doktè w la ka rekòmande gwo dòz kimoterapi avèl yon transplant selil souch. Gwo dòz kimoterapi ka retire selil ki andomaje yo nan sistèm yo ak mwèl nan zo yo. Yo enjekte selil "estatè" ki an sante pou nouvo selil san nan kò w ankò pou restore selil san kò w te pèdi yo. Yo ka pran selil souch yo nan ou oubyen nan yon donè.

 • Swen Sipòtif

  Sikològ ak espesyalis swen palyatif disponib pou ede w entegre trètman kansè nan lavi w ak aleje fado ak strès trètman. Terapi konplemantè tankou akiponkti ak masaj disponib tou.


Tès

 

Aprè yon istwa medikal ak yon ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike lesemi ka gen ladan l:

 • Kontaj San Konplè (Complete Blood Coun, CBC)

  Yon pran yon echantiyon san pou chache kantite ak pousantaj selil globil san wouj, selil globil san blan ak plakèt. N ap verifye kantite emoglobin nan tou, yon pwoteyin ki transpòte oksijèn.

 • Fwoti San Periferal (Peripheral Blood Smear)

  Yo verifye yon echantiyon san pou chache selil ki parèt gen "cheve." N ap revize tout kantite ak kalite selil globil blan yo, ak chanjman nan fòm selil san yo.

 • Etid Chimi San

  Yo itilize tès sa yo pou ekzaminen yon echantiyon san pou kantite sibstans ògàn ak tisi yo relache nan kò a.

 • Biyopsi Mwèl Zo

  Pandan tès sa, yon espesyalis retire yon ti kantite mwèl zo, san ak zo (soti nan zo senti ak zo tete yo). N ap chache nenpòt siy kansè.

 • Iminofenotip

  Yo itilize sa pou ekzaminen antijèn ou makè yo sou sifas selil san ou mwèl zo yo. Li ede nou dyagnostike kalite espesifik lesemi an lè n konpare selil kansè avèk selil nòmal imin sistèm nan.

 • Sitometri Flow

  Sitometri flow mezire kantite ak pousantaj selil vivan ak kèk karakteristik selil nan yon echantiyon san. Sa gen ladan l gwosè, fòm ak prezans makè yo sou sifas selil la ki gen rapò ak kansè.

 • Analiz Sitojenik

  Yo itilize tès laboratwa sa pou ekzaminen selil anba yon mikwoskòp pou chache chanjman kwomozom nan san ou mwèl zo. Ibridizasyon in situ Fliyoresan (Fluorescent in situ hybridization, FISH) se yon kalite tès sitojenetik. Li itilize yon koloran fliyoresan ki sèlman atache nan kèk pati kwomozom yo.

 • Tès Miltijèn

  Paske pa gen okenn timè ki gen yon sèl mitasyon, pwofil jenomik pèmèt patolojis la idantifye gwoup mitasyon nan echantiyon tisi timè w lan ak kreye yon pwofil timè pou ou. Pwofil sa ede detèmine ki kalite trètman k ap pi efikas ak konbyen tan ou bezwen trètman tankou kimoterapi. Pwofil yo ka ede predi si lesemi sanble ka retounen epi pou ka dirije trètman jan sa dwe fèt la.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.