Skip to Main Content

Kansè Po

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Kansè po, gen ladan l kansè selil bazal ak selil skame avèk melanòm se kalite kansè ki pi popilè yo. Melanòm koumanse nan selil pigmante yo, melanosit. Li konte pou mwens pase senk pousan nan ka kansè po, men se li menm ki plis gen tandans pou pwopaje nan lòt ògàn yo.

Po a gen plizyè fonksyon. Li pwoteje ògàn entèn ou yo kont chalè, reyon solèy, blese ak enfeksyon; kontwòl tanperati kò a ak pwodiksyon vitamin D. De kouch prensipal po a se epidèm, kouch ki plis sou deyò a ak dèm ou kouch enteryè a. Majorite kansè po koumanse nan epidèm nan, ki gen ladan l twa kalite selil: selil skame, selil bazal ak melanosit.

Conditions and Treatments

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klinik siveyans ak deteksyon melanòm ki gen estanda entènasyonal. Opsyon deteksyon bonè ak plis dyagnostik ki ekzat ede nou idantifye melanòm lè l plis ka trete.

Esè klinik iminoterapi. W ap gen aksè ak opsyon trètman ki pi avanse yo nan Sid Florid.

Se youn nan ra enstitisyon ki ofri mikwoskopi konfokal reflektans (reflectance confocal microscopy, RCM). RCM kapab diferansye ant melanòm ak lòt lezyon po serye ou ki pa enfekte pou founi yon dyagnostik ekzat. Li bay yon imaj agrandi po a, ki pèmèt yon dyagnostik lezyon ki pi efikas ki pa defini totalman atravè ekzamen klinik ak dèmoskopi.

Ekspètiz avanse nan iminoyistochimi ak endikatè timè. Patolojis ekspè nou yo fè dyagnostik ki plis ekzat. Lè patolojis ka dekouvri yon timè agresif, yo ka pi byen rekòmande trètman.

Trete plis kansè po pase lòt pwofesyonèl swen sante nan rejyon nou an. Paske nou wè tèlman anpil pasyan ki gen kansè po, nou gen eksperyans nesesè pou founi meyè rezilta avèk mwens konplikasyon potansyèl.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.