Skip to Main Content

Kansè Po Ki Pa Gen Rapò ak Melanòm

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Genyen yon varyete lòt kondisyon ki kapab pwovoke yon kansè po. Pifò nan sa yo pi fasil pou trete pase melanin ak sa ki gen ladan:

Kansè Po Selil Bazal: Se kalite kansè po ki pi popilè, epi an jeneral, kalite kansè ki pi popilè kay moun. An reyalite, wit kansè po sou 10 klase tankou kasinòm baz selilè. Yo souvan jwenn yo nan po ki ekspoze nan solèy epi pwopaje raman, men si yo pa trete, yo kapab vini destriktif kote yo ye an.

Kansè Po Selil Squamous: Kansè sa yo afekte figi w, zòrèy yo, kou, po bouch yo, do men yo, oswa lòt zòn ki ekspoze ak solèy. Kansè yo kapab parèt nan mak yo oswa maleng po kwonik yo. Pafwa, li kòmanse nan keratoz aktinik, yon afeksyon po avan kansè ki deklannche lakòz yon gwo ekspozisyon nan solèy.

Sakòm Kaposi (Kaposi Sarcoma): Pwogrese a pati selil kouvri veso lenfatik yo oswa sangen yo, yon enfeksyon viris èpès 8 pwodwi kansè sa a. An jeneral, li parèt sou po an tankou timè oswa anndan bouch la, men timè ki kapab devlope nan lòt pati nan kò a. Kalite ki pi popilè yo wè nan peyi Etazini (U.S) se sendwòm Kaposi ki gen rapò ak SIDA. Timè sa yo trete tankou yon pati nan jesyon VIH / SIDA.

Mycosis Fungoides ak Sendwom Sézary: Nan lenfòm non-Hodgkin sa a, maladi iminitè T selil ki enfekte yo mache nan po a epi ki lakòz blesi yo. Yon ekip lenfòm souvan jere lenfòm ki sou Po sa a lokalman. Sakòm kapab afekte zye yon mountou tankou yon kansè je fondamantal.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Klinik siveyans ak deteksyon kansè po nivo entènasyonal. Opsyon depistaj bonè ak dyagnostik ki pi egzat ede nou idantifye kansè po lè li plis kapab trete.

Ekip swen pliridisiplinè. Yon ekip pwofesyonèl kansè po konplèpral evalye kansè ou an epi trete li. Li ajoute jiska swen pèsonalize ki byen kadre ki fokis pou ba w yon kalite vi ki pi bon.

Tès klinik Iminoterapi. W ap gen askè avèk opsyon trètman ki pi avanse nan Sid Florida.

Trete plis kansè po pase lòt founisè nan rejyon nou an. Paske nou wè anpil pasyan ki gen kansè po, nou gen eksperyans ki nesesè pou bay pi bon rezilta ak mwens konplikasyon potansyèl.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman

 • Pwosedi chirijikal

  Nou pral detèmine pwosedi chirijikal ki pi apwopriye pou kansè ou an epi yo pral ranplase po domaje pandan n ap retire kansè nan lèn apl sèvi avèk teknik avanse. Si kansè an gaye nan lòt pati nan kò a, yo ka rekòmande operasyon aprè terapi reyon oswa chimyoterapi.

  • Elektrodezikasyon ak Kitaj: La, timè a retire nan po a ak yon zouti byen file, zouti ki gen fòm kiyè, ki rele yon kiyè. Alòs, yon espesyalis itilize yon elektwòd mens pou trete zòn lan ak yon kouran elektrik pou anpeche li senyen ak detwi lòt selil kansè ki rete yo.

  • Eksizyon Senp: Timè an koupe egzakteman soti nan po a ansanm ak kèk pati nòmal po an ki ozalantou li.

  • Operasyon Mikwografik Mohs: Metòd kosmetik egzak sa retire timè a soti nan po a nan kouch mens yo. Pati timè yo egzamine nan yon mikwoskòp pou verifye selil kansè yo, pou konplete pwosesis la nan yon sèl vizit biwo ki gen yon pousantaj gerizon prèske 100 pousan. Li itil pou trete gwo timè, timè nan kèk kote kritik, ki gen ladan sou oswa tou pre fwon an, po tèt, dwèt, nen, je yo, zòrèy yo, oswa zòn jenital, ak sa yo ki te retounen apre lòt tretman.

 •  

 • Terapi avèk Reyon

  Terapi avèk reyon se yon tretman ki popilè pou kansè po ki pa melanoma. Li espesyalman itil pou timè ki gwo oswa nan zòn nan kò a ki difisil pou trete. Terapi avèk reyon an jeneral libere sou fòm yon dòz kout chak jou sou kat (4) a sis (6) semèn.

  • Terapi avèk Reyon Kò Estereyotaktik (Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT): SBRT bay terapi avèk reyon a soti nan diferan pozisyon nan alantou timè a. Kansè a resevwa yon gwo dòz epi reyalize ak reyon, men se swen espesyal ki pran pou limite ekspozisyon tisi ki an sante ki antoure.

  • RapidArc® Radyoterapi nou an ki founi Terapi avèk Reyon Ekstèn ki gen Entansite Modile (Intensity Modulated External Radiation Therapy, IMRT): Teknik sa a diminye tan tretman nan yon mwatye oswa nan yon wityèm sa yo ki nan terapi avèk reyon konvansyonèl yo, sa ki lakòz yon pi bon vizyon timè a ak mwens domaj nan ki antoure tisi an sante yo.

 •  

 • Chimyoterapi

  Chimyoterapi lokal pou kansè po ki pa melanòm an jeneral aplike sou po a nan fòm yon krèm oswa losyon. Aplikasyon chimyoterapi a depann sou kondisyon an yo te trete. Retinoyid (medikaman ki gen rapò ak vitamin A) yo pafwa itilize pou trete squamous selil kansinòm nan po a.

 • Terapi Fotodinamik (Photodynamic Therapy, PDT)

  Tretman kansè sa a itilize yon limyè ki aktive medikaman sou fòm piki nan yon venn. Medikaman an ranmase selil kansè yo, ak limyè lazè a epi klere sou po a pou aktive efè pou touye selil kansè yo. PDT lakòz ti domaj nan sante tisi a.

 • Iminoterapi

  Yo rele li tou terapi byolojik, medikaman sa yo itilize sistèm iminitè ou pou konbat kansè. Terapi imikimòd lokal (yon krèm yo aplike sou po) kapab itilize pou trete kèk ti kasinòm selil fondamantal yo.


Trètman


Anplis sa yon istwa medikal konplè apwofondi ak egzamen fizik, pwosedi fondamantal pou fè yon dyagnostik ak selil kansè skamous kansè sou po ki gen ladan yo:

 • Ekzamen Po

  Nou pral chèche ak santi nenpòt boul oswa tach ki parèt anòmal nan koulè, gwosè, fòm ou teksti. Tout zòn ki sispèk kapab genyen yon echantiyon tisi ki retire pou teste pou kansè.

 • Biyopsi Po

  Tout oswa yon pati nan kwasans lan nòmal ki retire epiyon patolojis egzamine, ki rekonèt antanke yon ekspè nan domèn selil, pou verifye siy kansè yo. Men kèk kalite byopsi po ki genyen:

  • Biyopsi Punch: Yon gwoup tisi retire nan devlopman kwasans anòmal la.

  • Biyopsi Ensizyonèl: Doktè yo itilize yon skalpèl pou retire pati ki devlope a

  • Biyopsi Eksizyonèl: Yo retire tout pati ki devlope a, gras ak yon skalpèl.

 •  

 • Dèmoskopi

  Dèmoskopi se yon ekzamen po ki itilize yon aparèy ou kenbe nan men ki anplifye (mikwoskopi sifas po). Nou evalye lezyon pigmante (kolore) yo ak idantifye nenpòt devlopman kansè ki pa jis tach oubyen mak ki pa gen kansè.

 • Mikwoskopi Konfokal Reflektans (Reflectance Confocal Microscopy, RCM).

  Tès gwo anplifikasyon adisyonèl sa ede idantifye lezyon dèmoskopi ki pa idantifye totalman.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.