Skip to Main Content

Kansè Po Bouch ak Kavite Oral (Bouch)

Randevou

Rele oswa klike sou pou yon vizit an pèsòn
oswa vityèl.

Rele nou nan
1-844-324-HOPE (4673)

Oswa

Majorite kansè po bouch ak kavite oral fèt nan selil skame yo. Selil sa yo se selil fen, plat ki trase po bouch la ak kavite oral la. Yo rele kansè sa yo kasinòm selil skame (epidèmoyid). Yo ka devlope nan bouch la, machwè a, pati devan lang nan ak po bouch yo. Doktè w la ka wè tach blanch nan jansiv ou, ou anndan jou bò figi w, anba bouch ou ak pafwa lang ou. Yo rele sa yo lekoplazi.

Ou gen gwo risk pou fè kansè po bouch ak bouch si w itilize tabak ou bwè anpil.

Poukisa pou w chwazi sant Sylvester Comprehensive Cancer Center?

Sylvester se yon sant kansè deziyen NCI. National Cancer Institute te rekonèt Sylvester pou travay eksepsyonèl li fè rechèch nan laboratwa li yo, trete pasyan yo nan klinik li yo ak lopital li yo, epi lonje men nan kominote ki pa gen desèvi medikal ak estrateji prevansyon inovatè.

Klase nan pi wo nivo nasyon an pa U.S. News & World Report. Klasman an reflete devouman ekip la pou ekselans nan rechèch swen pasyan yo ak rezilta yo. Chirijyen, odyològ, enjenyè byomedikal, patolojis lapawòl, chèchè, ak sikològ kolabore ak anpil pwogram rechèch nan University of Miami Miller School of Medicine pou bay pi bon swen miltidisiplinè posib bay pasyan zòrèy, nen ak gòj timoun ak granmoun yo.

Nou gen plis espesyalis nan operasyon tèt ak kou ki sètifye pase nenpòt lòt pwofesyonèl sante nan Sid Florid. Nou gen ekspè ki travay ansanm pou trete tout aspè nan swen tèt ak kou w. Nan majorite ka ki ekzije rekonstriksyon yo, ou fè sèlman yon sèl operasyon pou retire kansè al nenpòt operasyon rekonstriktif. Sylvester se yon nan meyè kote nan peyi a pou operasyon kansè silmitane ak kansè kou avèk rekonstriksyon mikwovaskilè.

Esè kliniik ki fokis sou operasyon robotik, kimoterapi, sou redui toksite radyasyon ak imonoterapi souvan disponib pasyan kansè tèt ak kou. Ou ka resevwa nouvo trètman ki pa disponib okenn lòt kote. Aksè w genyen nan esè klinik ki koresponn avèk kansè espesyal ou a ofri w meyè chans pou jwenn meyè rezilta trètman.

Zouti onkoloji radyasyon avanse. Sistèm RapidArc® radyoterapi nou an ki founi terapi radyasyon ekstèn ki gen entansite modile (intensity modulated external radiation therapy, IMRT). Sa mennen nan trètman ki pi konpetan ak efikas, dire trètman ki pi kout, presizyon ekzat nan zafè sible timè ak mwens domaj nan tisi ki an sante ki antoure pati sib la.

Kesyon? Nou la pou ede w.

Espesyal randevou nou yo prè pou ede w jwenn sa w bezwen an. Kontak nou jodiya.

Trètman


Nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, chak kansè gen yon gwo gam trètman yo ka itilize pou kont yo ou an konbinezon pou bay meyè rezilta pou kansè espesifik ou a, tankou terapi estanda ak nouvo terapi ki sèlman disponib nan esè klinik. Se pou sa dyagnostik ki byen fèt yo enpòtan konsa.

Dyagnostik ekzat ou a, efè segondè nou espere ki ka genyen yo, fason trètman an ka afekte aparans fizik ou ou diskou w ak abilite pou w manje, epi preferans pèsonèl ou ede deside plan trètman w lan.

 • Operasyon

  Chirijyen w lan ap retire timè a nan pati tèt ak kou a ak retire gangliyon lenfatik yi si kansè a prezan. Timè ki piti gen mwens chans pou afekte negatifman abilite w pou w pale, vale ak viv lavi w manch long.

  Operasyon se chwa prensipal pou kansè po bouch, planche bouch ou, lang nan, anndan jou a, jansiv yo, ak palèt anlè bouch la. Pou timè ki piti, radyasyon ka travay san operasyon. Yo ka retire gangliyon lenfatik nan kou a (diseksyon gangliyon lenfatik) pou verifye si kansè a pwopaje.

  • Operasyon rekonstriktif.: Pafwa, operasyon tèt ak kou ka lakoz chanjman kosmetik sibstansyèl. Ekspè tèt ak kou Sylvester w la ap planifye anvan nenpòt trètman koumanse pou ni anlèvman kansè a ak rekonstriksyon nenpòt zo ou tisi.
   • Souvan pwosedi rekonstritif sa yo ka itilize yon ti moso tisi, po ou zo nan pwòp kò pa w pou yon aparans ki pi parèt ak sanble pi natirèl — tankou nan pati enferyè pye w, omoplat, lestomak ak lòt pati.
   • Yon lòt opsyon se devlope yon pwotèz (yon ranplasman atifisyèl). Ekip kansè tèt ak kou Sylvester a travay ansanm avèk pwostodontis nou an, yon dantis ki espesyalize nan fabrike ranplasman pou dan ak lòt estrikti fasyal.

  Terapi Radyasyon

  Radyasyon se yon trètman primè fpou ti kansè tèt ak kou kavite oral la. Yon chirijyen retire selil kansè ki rete yo.

  Sylvester gen youn nan ekip radyasyon kansè tèt/kou ki pi laj, pi eksperimante ak plis sofistike nan peyi a. Terapi radyasyon uses itilize ond radyasyon sible pou tiye selil kansè ak ratresi timè yo. Pafwa sa se sèl kalite trètman ou bezwen. Ase souvan yo itilize l ansanm avè kimoterapi ou terapi sible. Teknik nou yo gen ladan yo:

  • Evalyasyon sante oral: Yon dantis ki byen fòme fè yon evalyasyon oral konplè anvan trètman radyasyon lokalize yon enfeksyon potansyèl, dan fraktire ou restorasyon, ou maladi peryodontal. Pwoblèm sa yo ka kontribiye nan konplikasyon oral lè terapi kansè koumanse.

  • Terapi radyasyon entansite modile (Intensity modulated radiation therapy, IMRT): Sylvester ofri eksperyans ki pami meyè nan peyi a nan itilizasyon IMRT pou kansè tèt ak kou. IMRT se yon terapi radyasyon reyon ekstèn. Espesyalis radyasyon bay dòz radyasyon yo fòm ki konfòme yo avèk fòm ekzat timè w la. Kontwòl ekzat sa minimize ou diminye radyasyon nan tisi an sante ki nan alantou a.

  • Trètman Radyosansib: Nan kèk ka, tankou nan kansè larenks (bwat vokal) ak orofarenks (mitan gòj la), nou ka itilize kimoterapi ak terapi radyasyon ansanm pou tiye tout selil kansè yo. Konbinezon sa ka ede redui tou nesesite pou fè operasyon al prezève bwat vokal ou ak estrikte gòj ou.

 • Komiterapi (Terapi Medikal Sistemik)

  Gwo nivo eksperyans ekip onkoloji medikal Sylvester a pèmèt doktè nou yo chwazi ak founi metòd kimoterapi ki pi avanse yo. Ou ka resevwa medikaman kimoterapi anvan ou aprè operasyon. Yo ka itilize sa tou avèk terapi radyasyon pou ede kèk pasyan evite operasyon. Medikaman kimoterapi pou pasyan tèt ak kou pa souvan lakoz ou pèdi cheve w.

  • Kimoterapi nan venn (enfizyon) disponib nan Comprehensive Treatment Unit (CTU) a nan lokal Sylvester a nan Miami, ki se yon inite 12.000 pye-kare ki gen ladan l 33 fotèy enklinab ak 11 sal prive. Si w prefere, ou ka pran trètman enfizyon w lan nan lokal Kendall, Plantation, Hollywood, Coral Springs, Coral Gables, ou Deerfield Beach.
 • Terapi Sible

  Trètman sa itilize medikaman ki sible pati espesifik selil kansè w yo. Pa egzanp, yon pwoteyin yo rele EGFR ka akselere devlopman selil kansè tèt ak kou. Medikaman yo plis jeneralman itilize ki sible selil sa yo rele cetuximab. Li bloke EGFR, konsa devlopman selil kansè a souvan ralanti ou kanpe.kwasans


Tès

Anplis yon istwa medikal apwofondi ak ekzamen fizik, pwosedi pou dyagnostike kansè tèt ak kou ka gen ladan yo:

 • Iltrason andoskopik

  Ekzamen sa itilize yon tib long ak fleksib yo rele andoskòp avèk yon limyè nan pwent li. Yo foure l nan nen an pou doktè a ka byen gade anndan twou nen an, dèyè nen w, ak gòj ou ak bwat vokal ou. Yo ka itilize yon zouti espesyal nan andoskòp la pou retire echantiyon tisi yo sispèk yo.

 • Sitoloji Èksfolyatif

  Yo jantiman pran selil po bouch, gòj ou lòt kavite oral kòm echantiyon epi ekzaminen yo anba yon mikwoskòp. Patolojis nou yo (ekspè selilè yo) ap verifye pou wè si yo anòmal.

 • Seyans eskanè CT-Scan ou Cat Scan:

  Imaj 3D yo kapte nan seyans eskanè sa ofri nou imaj detaye pou wè ki kote kansè ka devlope. Eskanè CT-scan ka ekszaminen tèt ak kou, lestomak ak lòt pati nan kò a.

 • Imaj Rezonans Mayetik (Magnetic resonance imaging, MRI)

  Yon machin ki itilize leman ak ond radyo kreye imaj yo. Doktè w la ap chache kansè nan detay imaj yo.

 • Biyopsi

  Yon biyopsi (yon echantiyon tisi yo sispèk la) se sèl mwayen asire pou w konnen si w gen kansè. Yon patolojis ekzaminen echantiyon an anba yon mikwoskòp pou verifye si gen selil kansè. Yo retire tisi a kote timè primè a ye a nan pati tèt/kou. Si pati yo sispèk la se yon boul ou gangliyon lenfatik nan kou w, doktè w la itilize yon pwosesis yo rele aspirasyon egwi fen pou chache selil kansè nan gangliyon lenfatik ou yo.

 • Reyon-X Lestomak ou CT-Scan pou Lestomak

  Yon reyon-X detèmine si kansè selil yo pwopaje nan poumon w.

 • Seyans Eskanè PET-Scan (Positron Emission Tomography, PET Scan)

  Tès sa mezire aktivite metabolik nan tisi kò w. Yo enjekte yon ti kantite materyèl radyoaktif nan yon venn. Yo wè materyèl radyoaktif la nan imaj yo kòm kote ki parèt klere kote selil kansè ka devlope.

 • Etabli Etap pou Kansè Tèt ak Kou

  Etabli etap se ekspresyon yo itilize pou dekri si yon kansè prekòs ou avanse, epi ak ki rapidite l ap devlope. Etap yo ranje koumanse nan I (ba) rive nan IV (avanse). Etablisman etap yo ede nou deside ki kalite trètman ki ka pi bon pou kansè w la.

Asirans nou Asepte

Nòt: Plan sante ki gen kontra avèk UHealth aktyèlman yo nan yon lis pi ba a. Sepandan, tanpri konsilte konpayi asirans ou an pou w verifye si UHealth fè pati rezo konpayi asirans ou an.