Skip to Main Content

Règ pou kouvri vizaj

 1. DIMENSYON:
  Règleman sa a aplike a University of Miami Health System ("UHealth"), nenpòt moun ki se yon anplwaye lopital, volontè, elèv, rezidan, kontraktè endepandan, machann, manm Konsèy Lopital oswa Sistèm Sante, oswa nenpòt lòt moun ki bay nenpòt swen, tretman, oswa lòt sèvis (ki gen ladan anplwaye klinik ak doktè) ak/oswa pasyan nan nenpòt nan Lopital ak Klinik University of Miami.

 2. OBJEKTIF:
  Pou asire sante ak sekirite pasyan nou yo, anplwaye yo, ak vizitè yo, yo pral mande pou kouvri vizaj nan sèten sikonstans, tankou lè yon pasyan, vizitè, oswa anplwaye montre siy oswa sentòm oswa gen yon maladi enfektye dyagnostike ki ka gaye. atravè ti gout oswa transmisyon ayeryèn.

  Règleman sa a aplike a tout moun ki gen dezan oswa plis ki nan lis nan Seksyon I ki gen tit "Dimansyon." Kouvèti pou figi ak lòt rekòmandasyon ekipman pwoteksyon pèsonèl ak/oswa kondisyon oswa règleman yo ka revize ak re-evalye ak estanda nasyonal ak eta yo ansanm ak lwa leta ak federal, règ, kondisyon, ak règleman nan ka yon kominote oswa lòt epidemi.

  Nòm ak pwotokòl ki nan Règleman sa a pral gouvène nan ka UHealth ankouraje oswa mande pou yo sèvi ak kouvèti feminen nan nenpòt nan kote li yo. Sòf si yo te note otreman, tout lòt règleman, pwosedi ak konsèy UHealth ki ankouraje oswa mande pou yo sèvi ak kouvèti vizaj yo sijè a estanda, pwotokòl, ak dispozisyon ki nan la a.

  Règleman sa a pa aplike pou itilizasyon ekipman pwoteksyon pèsonèl yo rekòmande ak/oswa obligatwa pou danje chimik oswa fizik ki ta ka mande ekipman sa yo pou anpeche blesi oswa domaj fizik dapre endistri oswa lòt estanda ki genyen yo.

 3. DEFINISYON:
  1. Zòn komen – nenpòt zòn nan yon anviwònman swen sante kote pasyan yo pa trete, dyagnostike, oswa egzamine.
  2. Anplwaye – pou rezon politik sa a sèlman, nenpòt moun ki gen yon travay oswa yon kontra nan yon anviwònman swen sante, ki gen ladan pwofesyonèl swen sante, anplwaye administratif, antretyen. anplwaye, èd, kontraktè, elèv, ak volontè.
  3. Anviwònman swen sante – nenpòt kote kote pwofesyonèl swen sante ak/oswa founisè swen sante pratike pwofesyon yo oswa bay sèvis. Pou rezon konsirè sèlman, yo ka refere tèm "anviwònman swen sante" la a kòm "Lopital."
  4. Pasyan – nenpòt moun k ap resevwa yon sèvis nan men yon doktè oswa yon founisè swen sante.
  5. Zòn esteril – yon kote kote operasyon yo fèt oswa kote pwosedi ki mande teknik aseptik yo fèt.
  6. Prosedi esteril – yon pwosedi aseptik ak objektif pou minimize risk kontaminasyon mikwòb pou diminye pousantaj enfeksyon anvayisan oswa chirijikal.
  7. Vizitè – nenpòt moun ki nan yon anviwònman swen sante ki pa yon Anplwaye oswa Pasyan Lopital la.
  8. Facial covering – nenpòt twal oswa mask chirijikal, yon plak pwotèj, oswa nenpòt lòt kouvèti fasyal oswa materyèl ki kouvri bouch ak nen.

 4. POLITÈ:
  Nan sèten sikonstans, UHealth mande pou Anplwaye, Pasyan, ak Vizitè yo sèvi ak kouvèti pou figi.
 5. Konsènan yon Pasyan --
  Nan ka Lopital la mande pou yo sèvi ak kouvèti feminen, yon Pasyan ka oblije mete yon kouvèti feminen nan zòn ki komen nan Lopital si Pasyan an montre siy oswa sentòm oswa gen yon maladi enfektye dyagnostike ki ka gaye nan ti gout oswa transmisyon ayeryèn.

  Kòm yon vizitè --
  Nan ka kote Lopital la mande pou yo sèvi ak kouvèti vizaj, yon Vizitè ka oblije mete yon kouvèti fasyal si Vizitè a:

  1. Montre siy oswa sentòm oswa gen yon maladi enfektye dyagnostike ki ka pwopaje atravè ti gout oswa transmisyon ayeryèn;
  2. Nan nenpòt zòn esteril nan Lopital, tankou kote operasyon oswa pwosedi ki mande teknik aseptik oswa pwosedi esteril yo fèt;
  3. Nan yon pasyan ki entène oswa yon chanm klinik ak yon Pasyan ki montre siy oswa sentòm oswa ki gen yon maladi enfektye dyagnostike ki ka pwopaje atravè ti gout oswa transmisyon ayeryèn; oswa
  4. Vizite yon Pasyan ke doktè oswa founisè swen sante k ap trete li (i) te dyagnostike Pasyan an oswa konfime yon kondisyon ki afekte sistèm iminitè a nan yon fason ke yo konnen ki ogmante risk pou transmisyon yon enfeksyon bay Pasyan an nan men lòt moun san siy oswa sentòm enfeksyon; epi (ii) detèmine ke itilizasyon yon kouvèti fasyal nesesè pou sekirite Pasyan an.

  Konsènan yon Anplwaye --
  Anplwaye yo ta dwe evite antre Lopital la si yo malad. Anplwaye ki malad yo ta dwe kontakte sipèvizè imedya yo ak Liy Dirèk pou Sante Anplwaye ak Elèv la nan (305) 243-ONEU. Anplwaye yo pral oblije mete yon mask medikal/chirijikal sètifye nan Food and Drug Administration (ASTM F2100) oswa yon respiratè apwouve Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay si yo:

  1. Fè pwosedi esteril,
  2. K ap travay nan yon zòn esteril,
  3. K ap travay ak yon Pasyan ke doktè k ap trete swen sante a te dyagnostike Pasyan an oswa konfime yon kondisyon ki afekte sistèm iminitè a nan yon fason ke yo konnen yo ogmante risk pou yo transmèt yon enfeksyon Anplwaye ki pa gen siy oswa sentòm enfeksyon pou yon Pasyan epi ki gen doktè k ap trete yo detèmine ke itilizasyon kouvèti vizaj yo nesesè pou sekirite Pasyan an,
  4. Ak yon Pasyan ki sou ti gout oswa izolasyon lè, oswa
  5. Angaje nan aktivite ki pa nan klinik ki kapab danjere ki mande pou kouvri figi pou anpeche blesi fizik oswa domaj dapre estanda endistri yo.

  UHealth rezève dwa pou mande pou yo sèvi ak kouvèti vizaj nan Lopital la nan lòt sikonstans ki konsistan avèk estanda nasyonal ak eta ak lwa, règ, egzijans ak règleman leta ak federal yo.

  Dejakte --
  Dapre Deklarasyon Dwa ak Responsablite Pasyan Florid yo ki nan Seksyon 381.026, Lwa Laflorid yo, “[yon] pasyan ki nan yon etablisman swen sante gen dwa pou l kenbe ak itilize rad pèsonèl oswa byen yo kòm espas pèmi, sof si li fè sa. ta vyole dwa yon lòt pasyan oswa medikalman oswa pwogram nan kontr pou rezon medikal, sekirite oswa pwogram dokimante.”

  Nan ka Lopital ankouraje oswa mande pou yo sèvi ak kouvèti vizaj, Lè sa a, Vizitè, Pasyan, ak Anplwaye yo ka refize mete kouvèti vizaj jan sa a:

  1. Si gen yon metòd altènatif pou kontwole enfeksyon ki disponib, Pasyan ak Vizitè yo ka dezobeyi nenpòt egzijans ki genyen pou kouvri vizaj yo lè yo fè yon doktè oswa yon founisè swen sante konnen desizyon yo pran pou yo pa patisipe. egzijans la, epi yo pral revize demann sa a ki konsistan avèk pwosedi kontwòl enfeksyon Lopital la.
  2. Anplwaye yo ka refize nenpòt kondisyon pou kouvri figi lè yo soumèt yon demann atravè Workday, demann sa a pral revize pa Depatman Sante Anplwaye ak Elèv la.

  Malgre dispozisyon pou refize nou bay enfòmasyon ki nan la a, nan ka Lopital mande pou yo sèvi ak kouvèti feminen, esklizyon sa yo ap aplike:

  1. Si pa gen okenn metòd altènatif pou kontwole enfeksyon oswa prevansyon maladi enfeksyon, yon Pasyan ka pa dezobeyi nenpòt fasyal. ki kouvri kondisyon nan sikonstans sa yo:
   1. Yon Pasyan ki te dyagnostike oswa ki montre siy oswa sentòm yon maladi enfeksyon ki ka pwopaje atravè ti gout oswa transmisyon ayeryèn nan zòn komen nan Lopital la;
   2. Opt out te idantifye pa yon doktè oswa yon founisè swen sante kòm medikalman oswa pwogramasyon kontr pou pwoblèm medikal, sekirite oswa pwogram; oswa
   3. Si w pa patisipe, sa ta vyole dwa yo epi yo ta riske sekirite oswa sante lòt Pasyan, moun oswa anplwaye/anplwaye Lopital yo.
  2. Si pa gen okenn metòd altènatif pou kontwole enfeksyon oswa prevansyon maladi enfektye, yon Vizitè ka pa dezole nan nenpòt vizaj. ki kouvri kondisyon nan sikonstans sa yo:
   1. Vizitè a te dyagnostike oswa li montre siy oswa sentòm yon maladi enfektye ki ka pwopaje atravè ti gout oswa transmisyon ayeryèn;
   2. Si w pa patisipe, sa ta vyole dwa yo epi yo ta riske sekirite oswa sante lòt Pasyan, moun, oswa anplwaye/anplwaye Lopital yo; oswa
   3. Pa gen okenn metòd altènatif pou kontwole enfeksyon oswa prevansyon maladi enfeksyon.

  3. Yon anplwaye gendwa pa refize nan okenn kondisyon pou kouvri figi si anplwaye a se:
   1. Fè yon pwosedi esteril, ki gen ladan pwosedi aseptik oswa operasyon ki mande pou pratik ki minimize risk kontaminasyon mikwòb pou diminye pousantaj enfeksyon anvayisan oswa chiriji;
   2. Swen yon Pasyan oswa prezan pandan y ap fè pwosedi esteril, tankou pwosedi aseptik oswa operasyon;
   3. K ap travay nan yon zòn esteril nan Lopital, tankou kote operasyon oswa pwosedi ki mande teknik aseptik yo fèt;
   4. Ak yon Pasyan ki sou ti gout oswa izolasyon lè;
   5. K ap travay ak yon Pasyan ke doktè oswa founisè swen sante k ap trete li te dyagnostike Pasyan an oswa konfime yon kondisyon ki afekte sistèm iminitè a nan yon fason ke yo konnen ki ogmante risk pou transmisyon maladi a. yon enfeksyon nan Pasyan an soti nan lòt moun san siy oswa sentòm enfeksyon; epi (ii) doktè k ap trete w la oswa founisè a detèmine ke itilizasyon yon kouvèti feminen nesesè pou sekirite Pasyan an; oswa
   6. Angaje nan aktivite ki kapab danjere ki mande pou yon kouvèti feminen pou anpeche enfeksyon, blesi oswa domaj dapre estanda nasyonal, eta ak endistri yo, ak lwa, règ, egzijans eta ak federal. , ak règleman yo.

  4. Lopital la rezève dwa pou l konsidere lòt eksklizyon nan dispozisyon pou refize nou bay enfòmasyon yo pou l konfòme yo ak lwa, règ, kondisyon ak règleman leta ak federal ki aplikab yo.

 6. DISPLAY AK PUBLICATION
  UHealth dwe rann règleman sa a aksesib nan paj dakèy sitwèb li a. Anplis de sa, règleman sa a pral parèt nan lobby Lopital la.

REFERANS