Skip to Main Content

Byenèt Mantal

Cancer Support Services

Lè w resevwa yon dyagnostik kansè epi w ap swiv trètman sa ka gen yon enpak konpreyansif sou byenèt mantal ou sante w. Lè yo di yon moun "ou gen kansè" sa ka afekte yon moun, epi pafwa sa lakoz santiman depresyon, enkyetid, epi lòt pwoblèm sante mantal.

Ekip sikyatri ak sikoloji a nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Centerla pou sipòte ou menm ak tout fanmi w pandan w ap swiv trètman.

Kijan l Fonksyone

W ap koumanse avèk yon rankont ak yon ekspè nan sante mantal ki espesyalize nan moun l ap swiv trètman pou kansè. Y ap poze w kesyon sou dyagnostik ou a, trètman, etadespri aktyèl ou, ak nenpòt enkyetid ou ta ka genyen. Sikyat ou sikològ la ap fòmile yon plan trètman pèsonalize pou abòde bezwen ak objektif ou yo.

Siw gen kesyon ou bezwen asistans ak yon randevou, tanpri kontakte 305-243-4129.

Sèvis Sipò Kansè

Kontakte nou jodiya pou w ka aprann plis oubyen pran yon randevou.