Skip to Main Content

Masaj

Cancer Support Services

Randevou

Pou w aprann plis ou pran yon randevou, rele 305-243-4129 oubyen
305-243-8204.

Nan sant Sylvester Comprehensive Cancer Center, nou ofri masak onkoloji pou moun k ap resevwa trètman aktyèlman ki swa ospitalize ou pa ospitalize. Etid rechèch yo montre efè pozitif terapi mesaj pou moun k ap swiv trètman kansè, tankou kimoterapi ou operasyon.

Masaj onkoloji itilize yon vèsyon modifye teknik ki ekziste pou yo ka manyen pasyan kansè yo an tout sekirite yon "touch lejè" ki kal ak swa. Avèk otorizasyon doktè w la, ou ka resevwa mesaj onkoloji se w rete nan lopital la kòm yon pasyan ki ospitalize, oubyen si w vin lopital la pou trètman nan inite trètman konplè a (comprehensive treatment unit, CTU) kòm yon pasyan ki pa ospitalize.

Lè w resevwa masak onkoloji sa ka ede w:

  • Kontwole anvi vomi
  • Diminye nevrozite
  • Soulaje doulè
  • Amelyore nivo enèji ak byenèt jeneral
  • Amelyore somèy ak soulaje fatig
  • Fè lespri vin pi klè
  • Pwomote relaksasyon
  • Redui enkyetid ak depresyon

Si w ap swiv trètman kansè aktyèlman, nuo envite w pou w eseye terapi masaj onkoloji. Nou ofri menm terapi masaj "touch lejè" pou pasyan ki gen lòt pwoblèm medikal pandan y ap resevwa trètman enfizyon pou sklewoz miltip (multiple sclerosis, MS), tèt fè mal migrèn, manke fè, oubyen atrit.

Resevwa Masaj Pandan Trètman w lan

Vizit youn nan reprezantatif sèvis sipò a se youn nan gran pwen nan jounen anpil pasyan. Yo souvan di yon masaj kalm se meyè pati nan trètman an. Souvan yo fè demand lan epi se raman yo refize l, masaj pèmèt pasyan pou yo "evade" mantalman.

Nou ofri masaj gratis pandan w ap resevwa trètman enfizyon w lan. Ideyalman, sesyon masaj ou a ap koumanse preske apre enfimyè w la ekzaminen w epi trètman enfizyon w lan koumanse.

Kidonk, nan moman ak plas kote ou plis vilnerab pou enkyetid, yon ogmantasyon nivo tansyon w, depresyon, iritabilite, al malèz jeneral, masaj onkoloji ka ede w relakse ak kalme w.

Kijan l Fonksyone

Sèvis masaj gratis nou an se youn pami plizyè sèvis sipò nou fyè pou nou ofri pasyan nou yo pandan y ap swiv trètman pou kansè. Masaj yo gratis (san peye), nou pa aksepte tep, epi w pa bezwen randevou ak referans.

Pandan trètman an, youn nan terapet masaj nou yo ap vin pale ak ou epi mande w si w ta renmen pran yon masaj relaksasyon. Nou ofri w yon eksplikasyon detaye sou masaj la ak tout avantaj li genyen. Pasyan ki te resevwa yon masaj pandan vizit anvan yo souvan mande enfimyè yo a ki disponibilite terapet masaj la.

Nan kèk ka, enfimyè ki an sèvis la fè demand masaj la pou ede kalme w, desann tansyon w, oubyen pou kalme yon nouvo ou ansyen pasyan ki enkyè. Masaj la jeneralman fokis nan pye ak men epi li dire anviwon 20 ak 25 minit. Peryòd ideyal pou masaj la koumanse se imedyatman apre enfimyè k an sèvis la ekzaminen pasyan ak anvan trètman an koumanse.

Sèvis Sipò Kansè

Kontakte nou jodiya pou w ka aprann plis oubyen pran yon randevou.