Skip to Main Content

Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi

Keswa n ap achte nouvo chèz pou pasyan kimoterapi oswa n ap pwodui nouvo ti liv edikasyon, Konsèy Konsiltatif pou Pasyan ak Fanmi (PFACs) pou granmoun ak jèn adilt yo sèvi kòm yon resous enpòtan pou amelyore swen pasyan yo ak eksperyans jeneral nan Sylvester Comprehensive. Sant Kansè, yon pati nan Pwogram Swen Pasyan ak Family-Centered Swen Sante Inivèsite Miami (UHealth). Konsèy konsiltatif Sylvester yo sèvi kòm vwa kliyan nou yo –– pasyan yo ak moun ki pran swen yo.

Si ou te yon pasyan oswa yon moun k ap bay swen nan Sylvester, nou envite ou ede nou amelyore fason nou satisfè bezwen pasyan aktyèl ak pwochen nou yo ak moun k ap bay swen yo. Atravè reyinyon chak mwa, Konsèy nou yo aktivman dedye a ranfòse kolaborasyon ant pasyan yo ak ekip swen sante a. Manm PFAC yo se kle pou amelyore kapasite nou pou bay pi wo estanda nan swen sante san danje, konplè ak konpasyon.

N ap chèche nouvo manm Konsèy pou sipòte misyon nou pou bay swen sante ki reponn ak priyorite, preferans ak valè divès popilasyon pasyan nou an.

Enplisifye

Nou akeyi nouvo aplikan yo. Pou rantre oswa pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou nan jmacintyre@med.miami.edu oswa rele 305-243-4570.

Sa manm Konsèy ap di:

“Pandan tout sa, fanmi Sylvester te la pou mwen ak fanmi mwen. Akòz bèl eksperyans mwen, mwen te gen onè pou m ede lòt sivivan ak moun k ap bay swen yo atravè Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi nou an. Mwen refere anpil zanmi ak fanmi Sylvester.”
Jorge Calil
“Mwen renmen tout doktè mwen yo ak bon jan kalite swen mwen toujou resevwa nan UMiami Health. Pa gen okenn konparezon ak lòt enstitisyon nan Sid Florid. Tout moun ap travay ansanm pou fè bagay yo rive pou pasyan an –– pa gen okenn kado, jis pwofesyonèl sante ki pran swen.

Depi mwen rantre nan konsèy la, mwen pèsonèlman te fè eksperyans amelyorasyon aparan nan efikasite, rapidite ak amelyore sèvis kliyan pa anplwaye yo. Mwen te obsève amelyorasyon nan pòtal pasyan Uhealth la ki baze sou kèk nan diskisyon nou yo. Anplis de sa, aksè a enfòmasyon ak pwogram sivivan amelyore. Mwen kwè manm pasyan yo fè yon diferans.”
Nancy Jaimes
“Mwen te dyagnostike ak kansè pwostat an 2011 epi kounye a mwen nan katriyèm "wonn" mwen nan batay la. Mwen te vin konnen epi renmen doktè mwen yo ak lòt anplwaye sipò medikal ak ki pa medikal pandan ane yo. Mwen te vizite Sylvester yon mwayèn kat fwa pa mwa depi 2019 pou plizyè randevou, kidonk li te jis te sanble natirèl pou m patisipe nan kèk opòtinite volontè pou m eseye sipòte Sylvester.”
John McGuire
“Lè ou se yon sivivan, ou konnen nan ki pwen sa ou te pase a epi ou vle rann li pi fasil pou yon lòt moun. PFAC fè m aktif nan pwòp swen mwen.”
Bonnie Cohen
“Mwen te dyagnostike ak kansè nan poumon etap 4 de sa sèt ane, e gras ak anplwaye Sylvester mwen byen e mwen toujou ap travay nan UMiami Health. Lè w ap sou bò anplwaye nan ekwasyon an, ou ka pèdi insight sou sa pasyan yo aktyèlman ap fè eksperyans. Pou gen yon PFAC konsantre sou bò sa a nan ekwasyon an amelyore eksperyans jeneral pasyan yo.”
Jonathan Corbett
“Mwen rete kat èdtan lwen epi mwen ka bay insight kòm yon pasyan aleka sou fason teknoloji a te ede m santi m konekte ak ekip medikal mwen an.”
Diana Fritz
“Antanke yon Latina, mwen pataje lide pou ede òganizasyon an pi byen konprann bezwen inik, kilti ak laperèz nou yo –– mete aksan sou enpòtans kominikasyon anpati. Trete pasyan ki gen limanite ak ankouraje kominikasyon anpatik ka ogmante anpil eksperyans swen sante an jeneral. Ale pi devan, devouman mwen rete enkondisyonèl pandan m ap kontinye defann yon anviwonman swen sante ki gen konpasyon ak kiltirèl sansib.”
Andrea Suarez

Misyon PFAC

Li pa ase pou bay swen ekspè. Asire ke vwayaj kansè chak pasyan yo gen konpasyon, enfòme ak kiltirèl sansib enpòtan pou satisfè bezwen pasyan yo ak moun k ap bay swen yo nan Sylvester. PFAC yo se yon fowòm pou pasyan, manm fanmi yo ak moun k ap bay swen yo pou pataje fidbak ak lide pou amelyore eksperyans pasyan an nan Sylvester ak UHealth.

Enkli pèspektiv pasyan yo ak moun kap bay swen yo dirèkteman nan planifikasyon, livrezon ak evalyasyon swen kansè se poto prensipal pou Swen Pasyan ak Fanmi ki Santre.

Men ki jan PFAC yo travay avèk lidèchip ak anplwaye Sylvester pou amelyore swen pasyan yo nan sant kansè a:

 1. Aplike plan estratejik: Ede lidèchip ansyen yo idantifye pwoblèm ak opòtinite ki genyen potansyèl pou amelyore swen sante ak sèvis.
 2. Amelyore swen: Rekòmande oswa rafine solisyon, sèvis, pwogram, politik, kominikasyon ak/oswa estrateji biznis pou satisfè pasyan yo. ak bezwen moun kap bay swen yo.
 3. Inisye: Devlope solisyon kreyatif ak pri efikas pou pwoblèm ak defi Sylvester.
 4. Kominike: Bay opinyon sou inisyativ enpòtan tankou kontni edikatif dijital ak enprime.
 5. Patnè: Ankouraje patenarya efikas ak respè ant pasyan yo, moun k ap bay swen yo, ak founisè swen sante yo, administratè yo ak manm kominote yo.
 6. Konsilte: Konseye konsèy ak komite lopital yo, jesyon siperyè ak ekip amelyorasyon pwosesis yo nan pèspektiv pasyan ak moun kap bay swen yo.

Konsèp debaz Swen Pasyan ak Fanmi ki Santre

Respè ak diyite

Pratisyen swen sante yo koute epi onore pèspektiv ak chwa pasyan yo ak fanmi yo. Konesans pasyan ak fanmi, valè, kwayans, ak orijin kiltirèl yo enkòpore nan planifikasyon ak livrezon swen.

Pataje enfòmasyon

Pratisyen swen sante yo kominike epi pataje enfòmasyon konplè epi san patipri ak pasyan yo ak fanmi yo nan fason ki afime ak itil. Pasyan ak fanmi yo resevwa enfòmasyon alè, konplè epi egzak pou yo ka patisipe efikasman nan swen ak pran desizyon.

Patisipasyon

Yo ankouraje pasyan yo ak fanmi yo epi yo sipòte yo pou yo patisipe nan swen ak pran desizyon nan nivo yo chwazi a.

Kolaborasyon

Pasyan ak fanmi yo, pwofesyonèl swen sante yo, ak lidè swen sante yo kolabore ak pasyan yo ak fanmi yo nan devlopman politik ak pwogram, aplikasyon, ak evalyasyon; nan konsepsyon etablisman swen sante; ak nan edikasyon pwofesyonèl, osi byen ke nan livrezon swen.

Pwojè aktyèl ak dènye

Manm PFAC yo patisipe kòm konseye nan plizyè pwojè pou depatman ak komite entèn yo. Men kèk nan aktivite ak reyalizasyon sa yo.

 • Soti nan rechèch kansè rive nan swen klinik pasyan yo, manm Konsèy bay bon konprann ki amelyore chak pwogram ak inisyativ. Konsèy la amelyore vwayaj pasyan an jeneral nan konsèy sou fason pou sipòte rechèch prevansyon kansè, amelyore eksperyans pasyan an ak navige sivivan nan Sylvester.
 • Lè chèchè Sylvester yo t ap desine yon sibvansyon Enstiti Rechèch sou Rezilta ki Santre sou Pasyan (PCORI), manm Konsèy yo te ofri bonjan apèsi sou fason pou fè rechèch la epi yo te patisipe nan etid aktyèl la.< /li>
 • Konsèy la te ofri enfòmasyon sou fason pou ogmante nivo konfò pasyan yo pandan perfusion.
 • Konsèy la ede planifye senpozyòm sivivan anyèl la ak lòt konferans.
 • Lè lidèchip Sylvester te divize sou pi bon eslogan pou yon nouvo bwochi edikasyon, Konsèy la te chwazi vèsyon final la.
 • Konsèy la te fè rekòmandasyon sou konsepsyon espas pasyan yo nan nouvo GriffinCancer Research Building (GCRB) ak nouvo sant pasyan nan Aventura ak Doral. Yo tout te chanje konsepsyon pou zòn sèvis sipò kansè yo ak sant akèy pou resous yo dapre opinyon manm Konsèy la.
 • Manm Konsèy yo patisipe tou nan PFAC nan tout sistèm sante yo. Egzanp yo enkli komite kalite ak sekirite, lòt dyagnostik, ak resous tankou kominikasyon, enstalasyon, ak teknoloji.

Kijan pou w rantre nan

Konsèy Konsiltatif pou Pasyan ak Fanmi Sylvester yo genyen pasyan aktyèl yo ak ansyen yo, manm fanmi yo, moun k ap bay swen yo ak anplwaye yo. Yon fwa ou aplike, nou pral fè de telefòn oswa entèvyou vityèl ak ko-prezidan an ak yon manm pèsonèl la. Lè sa a, manm konsèy yo chwazi yo bezwen dakò pou yo konplete yon pwosesis pou yo vin yon konseye pasyan an pèsòn oswa vityèl.

Kandida ideyal yo se:

 • Kapab eksprime lide aklè epi poze kesyon
 • Kapab wè pi lwen pase eksperyans pèsonèl
 • Asiste yon reyinyon vityèl chak mwa, inèdtan epi pou manm PFAC Adilt yo, yon reyinyon ibrid chak trimès nan lakou lekòl la Miami si sa kapab
 • Koute byen epi respekte opinyon lòt moun
 • Travay ak anplwaye Sylvester sou nouvo pwojè amelyorasyon pèfòmans ki ap kontinye

Kondisyon manm yo

Manm yo sèvi kòm vwa kliyan an – pasyan nou yo ak fanmi/moun ki bay swen yo. Nan wòl sa a, manm yo fasilite patisipasyon fanmi, moun k ap bay swen ak pasyan yo nan swen lopital ak pran desizyon, pataje enfòmasyon ak devlopman politik ak pwogram.

Kesyon yo poze souvan

K: Kiyès ki elijib pou aplike?

Si w se yon pasyan Sylvester aktyèl oswa ansyen, manm fanmi oswa moun k ap bay swen, nou envite w kontakte nou nan: jmacintyre@med.miami.edu< /a> 305-243-4570. Nou vize pou kenbe yon Konsèy divès ki reprezante popilasyon pasyan n ap sèvi a.

K: Ki pwosesis aplikasyon an?

Yon fwa ou kontakte nou konsènan enterè ou, nou pral fè de entèvyou telefòn oswa vityèl ak yon ko-prezidan ak yon manm pèsonèl aktyèl.

K: Yo te trete m andeyò Sylvester. Èske mwen toujou elijib?

Sèlman pasyan ak moun k ap bay swen nan Sylvester ki kalifye pou patisipe nan PFAC adilt oswa adolesan ak jèn adilt yo.

K: Kisa mwen pral fè kòm manm PFAC?

Manm konsèy yo rantre nan reyinyon vityèl chak mwa ak reyinyon an pèsòn chak trimès pou moun ki te konplete pwosesis abònman an pèsòn (konseye pasyan vityèl yo ap kontinye patisipe sou liy). Yo ka mande w tou pou w patisipe nan yon pwojè/inisyativ ki ka mande plis tan (1-2 èdtan pa mwa).

K: Konbyen tan tèm yo?

Tèm yo se de zan. Moun yo pral vote nan dezan yo si yo vle kontinye sèvi nan Konsèy la epi yo an bon pozisyon.

K: E si mwen retounen nan tretman pandan mwen nan Konsèy la?

Nou gen pasyan aktyèl yo patisipe nan Konsèy la. Sepandan, kèk pasyan nan tretman aktif ka jwenn sa difisil. Lè sa nesesè, kèk manm Konsèy pran yon repo nan manm aktif epi yo rejwenn Konsèy la pita. Manm Konsèy la ap bezwen soumèt yon lèt ak demann yo pou mete fen nan patisipasyon yo.

K: Ki angajman tan an?

Reyinyon chak mwa yo se yon èdtan. Nouvo manm yo oblije ranpli yon pwosesis abònman anvan yo rantre nan reyinyon chak mwa. oswa plis enfòmasyon kontakte Jessica MacIntyre (Miami) jmacintyre@med.miami.edu
305-243-4570

K: Èske m ap peye pou tan mwen an?

Patisipan yo dwe dispoze epi kapab bay tan yo kòm volontè.

K: Kouman pou mwen ofri sijesyon si mwen pa fè pati PFAC?

Ou ka voye yon imèl nan imèl PFAC la. Ou ka rantre nan pwogram UHealth E-Advisor tou. Ou pa oblije ranpli yon pwosesis pou w fè pati pwogram sa a. Pou plis enfòmasyon kontakte Jessica MacIntyre (Miami) jmacintyre@med.miami.edu
305-243-4570

K: Ki lòt fason pou patisipe?

Ou kapab pataje istwa ou isit la. Patisipe nan evènman sansibilizasyon tankou Dolphins Challenge Cancer.

Enplisifye

Nou akeyi nouvo aplikan yo. Pou rantre oswa pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou nan jmacintyre@med.miami.edu oswa rele 305-243-4570.